Publicador de continguts

Mobilitat.008 - Traspàs de llicència de taxi

Qui ho pot sol·licitar?

Persona física

Documentació a aportar

 • sol·licitud específica per al procediment
 • fotocòpia del DNI de l'adquirent.
 • 2 fotografies de carnet de l'adquirent
 • document original d'acreditació de la llicència
 • declaració de l'adquirent que compleix els requisits exigits per a formalitzar la transmissió
 • declaració del cedent en el sentit que no hi ha cap càrrega sobre la llicència a transmetre (únicament en els supòsits de les transmissions intervivos)
 • acreditació del pagament de la taxa
 • còpia del permís de circulació del vehicle que s'adscriurà a la llicència de taxi

On sol·licitar-lo?

El traspàs s'ha de recollir a la Secció de Transports.

Termini de tramitació

3

Preu i forma de pagament

Taxa de tramitació administrativa fixada a l'ordenança municipal fiscal de l'any en curs, concepte 311-00

L'autoliquidació es fa a les OAC.

Normativa

 • Reglament municipal dels transports públics de viatgers i de les activitats auxiliars i complementàries (taxis)

Qui tramita la sol·licitud?

Secció de Transports.
Avda. Sant Ferran (angular amb C/ Son Dameto).
Edifici de la Policia Local.
Telèfon: 971 22 55 22

Fax: 971 28 25 65
E-mail: transit@palma.es

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada

Requisits

 • La persona que transmet la llicència de taxi n'ha de ser titular.
 • La persona que adquireix la llicència ha de complir els requisits de la declaració jurada (tenir capacitat jurídica d'obrar i contractar, estar al corrent de l'obligacions fiscals establertes legalment, complir les obligacions laborals i socials exigides per la normativa aplicable, complir les condicions de capacitat professional, honorabilitat i capacitat econòmica i adscriure un vehicle a la llicència de taxi adquirida que compleixi els requisits prevists al capítol 5 del títol II del vigent Reglament municipal dels transports públics).

Òrgan resolutori

Secció de Transports.
Avda. Sant Ferran (angular amb C/ Son Dameto).
Edifici de la Policia Local.
Telèfon: 971 22 55 22

Fax: 971 28 25 65
E-mail: transit@palma.es

Efectes de silenci

Estimatori

Fi via

La resolució posa fi a la via administrativa

Més informació

Aquest procediment inclou la transmissió de la llicència intervivos' i mortis causa.

Data darrera modificació: 31 de març de 2024