Publicador de continguts

Mercats.10 - Sol·licitud d'autorització per a la venda al Mercat d'Oportunitats de Son Fuster no professional

Qui ho pot sol·licitar?

Persones físiques, amb DNI o NIE amb permís de treball, i entitats sense ànim de lucre. Només es permet la participació d’una persona per nucli familiar o convivents dins el mateix domicili.

Documentació a aportar

Sol·licitud de participació específica emplenada.

On sol·licitar-lo?

Oficina d’atenció al públic de Mercats, amb cita previa. (Pl. de l’Olivar, 4, 1º)

Preu i forma de pagament

Taxa per a la prestació de serveis a mercats públics de pagament municipals, concepte 316-05.
El pagament de la taxa es realitzarà en qualssevol de les formes de pagament i dins el termini indicats a la liquidació que expedeix el Servei de Mercats.

Normativa

  • Decret 582, de 22/04/2024, que modifica les Bases de funcionament aprovades per Decret de Batlia 202302331, de 06/02/2023.
  • Bases funcionament Decret 202302331 de 06/02/2023.
  • Reglament de serveis de mercats de l'Ajuntament de Palma, de 2023.
  • Normes i barems de mercats de 1999.
  • Bases de funcionament, Decret 202302331 de 06/02/2023.
  • Normativa sectorial en funció del producte de venda.

Qui tramita la sol·licitud?

Servei de Mercats.
Plaça de l'Olivar, 4 (interior del mercat), 3a planta.
Tel. 971 71 94 07
A/e: mercats@palma.cat

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada

Requisits

Persones físiques: Tenir capacitat jurídica per a contractar i no estar afectat per les prohibicions, incapacitats i incompatibilitats previstes a la normativa de contractació administrativa (art. 60 del Reglament de serveis de mercats).

Entitats sense ànim de lucre: estar legalment constitutes i inscrites en el registre corresponent.

Òrgan resolutori

Servei de Mercats.
Plaça de l'Olivar, 4 (interior del mercat), 3a planta.
Tel. 971 71 94 07
A/e: mercats@palma.cat

Efectes de silenci

Desestimatori

Fi via

La resolució posa fi a la via administrativa

Més informació

Pot sol·licitar-se la participació en el mercat un mínim d’1 dissabte i un màxim de 30 dissabtes per any, comptant des de la primera data sol·licitada. Els dissabtes triats poden ser consecutius o alterns.

Abans d’anar a la cita a l’oficina d’Atenció al Públic del Servei de Mercats, ha d’emplenar la sol·licitud de participació normalitzada que haurà d’entregar al personal que li atendrà.

Pel bon funcionament del Mercat i de l’organització del Servei, no és possible canviar els dissabtes seleccionats en cap circumstància. La no assistència al mercat els dies triats no dóna dret a la devolució o anulació de la taxa.

Data darrera modificació: 22 d’abril de 2024