Publicador de continguts

Medi Ambient i Benestar Animal.02 - Sol·licitud d'inscripció al Registre Municipal d'animals potencialment perillosos

Descripció

Una vegada s'ha obtingut la llicència per a la tinença de cans potencialment perillosos s'ha de sol.licitar la inscripció al Registre Municipal d'Animals potencialment perillosos dins els 15 dies següents a la seva obtenció.

Els cans potencialment perillosos son: Pit Bull Terrier; Staffordshire Bull Terrier; American Staffordshire Terrier; Rottweiler; Dogo Argentino; Fila Brasileño; Tosa Inu; Akita Inu; els que reuneixin la majoria de les caracteristiques descrites a l'annexII del RD 287/2002 de desenvolupament de la LLei d'animals potencialment perillosos i els que a criteri del veterinari manifestin un caracter marcadament agressiu o que hagin protagonitzat agressions a persones o animals.

Qui ho pot sol·licitar?

Persones físiques que tenguin un animal d'aquestes característiques

Documentació a aportar

  • sol·licitud
  • certificat sanitari de l'animal expedit per un veterinari col·legiat

On sol·licitar-lo?

Preu i forma de pagament

Taxa fixada per l'ordenança fiscal municipal de l'any en curs, concepte 310,00, tarifa 44.

Normativa

  • Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d'animals potencialment perillosos
  • Reial decret 287/2002, de 22 de març, pel qual es desenvolupa la Llei 50/1999

Qui tramita la sol·licitud?

Àrea de Medi Ambient i Benestar Animal
Carrer Joan Maragall, núm. 3  (07006-Palma)
Tel.: 971225900. Ext. 6267 ó 6268
Adreça electrònica: ecologia@palma.cat

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada

Requisits

Ser major d'edat i propietari o posseïdor de l'animal potencialment perillós

Òrgan resolutori

Àrea de Medi Ambient i Benestar Animal
Carrer Joan Maragall, núm. 3  (07006-Palma)
Tel.: 971225900. Ext. 6267 ó 6268
Adreça electrònica: ecologia@palma.cat

Efectes de silenci

Estimatori

Fi via

La resolució posa fi a la via administrativa

Més informació

Tambe es pot sol·licitar la inscripció en el Registre, juntament amb la llicencia . En aquest cas,  a més de la documentació per a a l'obtenció de la llicencia, s'ha de presentar el certificat de sanitat animal, subscrit per un/una veterinari/a col.legiat/da (es pot obtenir de qualsevol professional que estigui en situació d'alta en el col.legi oficial) .

Anualment  s'ha de tornar a sol·licitar la inscripció al Registre d'animals potencialment perillosos, presentant el certificat sanitari de l'animal expedit per veterinari i s'ha d'abonar la taxa en passar a recollir-lo.

Data darrera modificació: 4 d’abril de 2024