Publicador de continguts

IVTM.05 - Exempció de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica per a tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària amb cartilla d'inspecció agrícola

Descripció

L'Ordenança municipal preveu l'exempció de l'impost per a tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària amb cartilla d'inspecció agrícola

Qui ho pot sol·licitar?

Les persones titulars d'aquets vehicles

Documentació a aportar

  • sol·licitud d'exempció de l'impost per a tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària amb cartilla d'inspecció agrícola (IVTM.06)
  • fotocòpia del permís de circulació i/o de la fitxa tècnica del vehicle
  • per als casos amb dret a devolució, qualsevol document bancari que acrediti la titularitat i el número de compte corrent, que ha de ser el mateix que el del titular del vehicle.

Normativa

Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica (art. 3.1.g).

Qui tramita la sol·licitud?

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada

Requisits

Acreditar la categoria agrícola del vehicle mitjançant la cartilla d'inspecció agrícola expedida a nom del titular del vehicle.

Quan puc demanar la exempció?

  • Art. 3.2. S'ha de sol·licitar en el període d'1 mes des de la data de matriculació, o abans d'acabar el període de pagament voluntari del padró, en el cas de vehicles ja inclosos al padró de l'impost. L'any 2022 aquest període és del 14 de març al 31 de maig.
  • Si l'exempció se sol·licita quan ha transcorregut el termini la seva concessió té efectes en el període impositiu següent.

Òrgan resolutori

Més informació

Qui tramita la sol·licitud?
Secció d'IAE i IVTM
Plaça de Santa Eulàlia, 9, 1r pis
adreça electrònica: vehicles@palma.cat
telèfon 971 225900 ext. 1014-1415-1037-1039

Com sabré si m'han concedit l'exempció? Totes les resolucions es notifiquen.

Puc reclamar? Es pot presentar recurs potestatiu de reposició davant el Regidor de l'Àrea d' Economia, Hisenda i Innovació, o reclamació economicoadministrativa dirigida al Tribunal Economicoadministratiu Municipal de l'Ajuntament de Palma. Per tramitar la reclamació faci clic aquí

Data darrera modificació: 31 de març de 2024