Publicador de continguts

Informació urb.05 - Certificació per a l'obtenció de la llicència autonòmica de gran establiment comercial

Descripció

Certificat municipal quant a la instal·lació de comerç, acreditatiu de la seva incidència en les infraestructures i els serveis públics.  

Segons l’article 14.3 de la Llei 11/2014, de 15 d’octubre, de comerç de les Illes Balears, l’informe ha de ser favorable per a la instal·lació del gran establiment comercial i pot imposar l’adopció de mesures compensadores sobre les externalitats negatives que generi la seva implantació o ampliació. 

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol persona amb capacitat d’obrar. Forma d'iniciació del tràmit: A instancia de part.

Documentació a aportar

 • Sol·licitud. 
 • Justificant d’abonament de la taxa prevista a l’ordenança fiscal de l’any en curs (concepte fiscal 310). Autoliquidació de 36,28 €. 
 • Referència cadastral (acreditada amb un document cadastral o una fotocòpia del rebut de l’IBI). 
 • Avantprojecte de l’activitat projectada, on consti: activitat comercial pretesa, plànols de l’edificació a escala i acotats, incloent-hi la superfície construïda, o edificada, i la superfície comercial, a l’efecte de complir la Llei 11/2014, de 15 d’octubre, de comerç de les Illes Balears, i les seves modificacions, i el Pla director sectorial d’equipaments comercials de Mallorca (PECMa). 
 • En cas d’ampliació/modificació s’han d’aportar plànols de l’estat actual i de l’ampliació/modificació preteses. 

On sol·licitar-lo?

Es pot tramitar via telemàtica o presencial davant qualsevol Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Palma OAC (Registre) i les altres establertes a l’art. 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 


Atès l’art. 14.2 de la Llei 39/2015, en tot cas, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per a la realització de qualsevol tràmit d’un procediment administratiu, almenys, els següents: 

 • Les persones jurídiques. 
 • Les entitats sense personalitat jurídica. 
 • Els que exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi col·legiació, per als tràmits i les actuacions que realitzen amb les administracions públiques en exercici d’aquesta activitat professional. En tot cas, dins aquest col·lectiu s’entenen inclosos els notaris i els registradors de la propietat i mercantils. 
 • Els qui representin una persona interessada que estigui obligada a relacionar-se electrònicament amb l’Administració.  

Preu i forma de pagament

Taxa prevista en l'ordenança fiscal de l'any en curs (concepte 310): autoliquidació de 36,28€

Forma pagament: autoliquidació 

 • Presencialment: el document d’autoliquidació, per a fer el pagament, l’entrega  l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) a la persona interessada, quan es presenta la sol·licitud del tràmit. 
 • Telemàticament: el document d’autoliquidació, per a fer el pagament, s’envia per correu electrònic a la persona interessada, quan es presenta la sol·licitud del tràmit. 

Normativa

 • Llei 11/2014, de 15 d’octubre, de comerç de les Illes Balears i les seves modificacions. 
 • Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears (LUIB).  
 • Reglament general de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears, per a l’illa de Mallorca (RGLUIBM). (BOIB de 22/04/2023  núm. 51). 
 • Pla general de Palma (PG 2023); aprovació definitiva el 28/04/2023 (BOIB de 30/05/23, núm. 71, i BOIB de 10/06/2023, núm. 77). 
 • Pla general d’ordenació urbana (PGOU 1998); aprovació definitiva el 23/12/1998 (BOIB de 02/02/1999, núm. 15) i les seves modificacions. 
 • Pla de reconversió integral de la Platja de Palma (PRI); aprovació definitiva el 24/04/2015 (BOIB de 21/05/2015, núm.  76). 

Qui tramita la sol·licitud?

Servei d'Informació i Atenció Urbanística 
Av. de Gabriel Alomar, 18, 4t 
07006 Palma  
Tel. 971 22 59 00 - extensió 8127  
Horari: de 9 a 13 h de dilluns a divendres 
Adreça electrònica: guia2014@palma.cat

Requisits

Presentar escriptura pública de representació de la persona jurídica. 

Òrgan resolutori

Servei d'Informació i Atenció Urbanística 
Av. de Gabriel Alomar, 18, 4t 
07006 Palma  
Tel. 971 22 59 00 - extensió 8127  
Horari: de 9 a 13 h de dilluns a divendres 
Adreça electrònica: guia2014@palma.cat

Efectes de silenci

No n'aplica

Fi via

Sense classificar

Més informació

La persona interessada ha d'indicar un telèfon de contacte i signar tota la documentació. 

Data darrera modificació: 10 d’abril de 2024