Publicador de continguts

Informació urb.04 - Certificació d'antiguitat de l'edificació per a presentar a AENA - Pla d'Aïllament Acústic

Descripció

Per a incloure l’habitatge en el Pla d’aïllament acústic s’ha de presentar la documentació a l’Oficina de Gestió dels Plans d’Aïllament Acústic, AENA*. Aquesta Oficina sol·licitarà l’acreditació de la data de construcció de l’habitatge amb la presentació d’un document públic.  

Els documents públics habituals que admet AENA són els següents:  

• Escriptura de propietat, coincident amb la referència cadastral o l’adreça postal.  

• Certificat cadastral.  

• Llicència urbanística.  

• Cèdula d’habitabilitat. 

En el cas de no disposar de cap document públic, es pot sol·licitar un certificat d’antiguitat a aquest Ajuntament.  

El Certificat municipal d’antiguitat, per a presentar a AENA, determina si l’antiguitat de l’edificació sol·licitada és anterior a 2004 o 2021, segons l’àmbit d’actuació del Pla d’aïllament acústic. 

*El telèfon de l’Oficina de Gestió dels Plans d’Aïllament Acústic és (+34) 915 903 170 i, l’adreça electrònica, oficina.paa@ineco.com 

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol persona amb capacitat d’obrar. Forma d'iniciació del tràmit: A instancia de part.

Documentació a aportar

 • Sol·licitud. 
 • Justificant d’abonament de la taxa prevista a l’Ordenança fiscal de l’any en curs (concepte fiscal 310). Autoliquidació de 36,28 €. 
 • Referència cadastral (acreditada amb un document cadastral o una fotocòpia del rebut de l’IBI). 
 • Fotografies actuals de l’exterior de l’edificació, de cadascuna de les façanes. 
 • Fotocòpia de l’escriptura de la propietat o del contracte de lloguer. Si és una comunitat de propietaris s’ha de presentar l’acta constitucional de la comunitat i l’acta de conformitat de propietaris de la finca, referent a la sol·licitud del certificat d’antiguitat. 

On sol·licitar-lo?

Es pot tramitar via telemàtica o presencial davant qualsevol Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Palma OAC (Registre) i les altres establertes a l’art. 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

Atès l’art. 14.2 de la Llei 39/2015, en tot cas, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per a la realització de qualsevol tràmit d’un procediment administratiu, almenys, els següents: 

Les persones jurídiques. 

 • Les entitats sense personalitat jurídica. 
 • Els que exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi col·legiació, per als tràmits i les actuacions que realitzen amb les administracions públiques en exercici d’aquesta activitat professional. En tot cas, dins aquest col·lectiu s’entendran inclosos els notaris i els registradors de la propietat i mercantils. 
 • Els qui representin una persona interessada que estigui obligada a relacionar-se electrònicament amb l’Administració.  

Preu i forma de pagament

Taxa prevista a l'ordenança fiscal de l'any en curs (concepte 310): autoliquidació de 36,28€

Forma pagament: autoliquidació 

 • Presencialment: el document d’autoliquidació, per a fer el pagament, l’entrega  l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) a l’interessat, quan es presenta la sol·licitud del tràmit. 
 • Telemàticament: el document d’autoliquidació, per a fer el pagament, s’envia per correu electrònic a l’interessat, quan es presenta la sol·licitud del tràmit. 

Normativa

 • Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears (LUIB).  
 • Reglament general de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears, per a l’illa de Mallorca (RGLUIBM). (BOIB de 22/04/2023,  núm. 51). 
 • Pla general de Palma (PG 2023); aprovació definitiva el 28/04/2023 (BOIB de 30/05/23, núm. 71, i BOIB de 10/06/2023, núm. 77). 
 • Pla general d’ordenació urbana (PGOU 1998); aprovació definitiva el 23/12/1998 (BOIB de 02/02/1999, núm. 15) i les seves modificacions. 
 • Pla de reconversió integral de la Platja de Palma (PRI); aprovació definitiva el 24/04/2015 (BOIB de 21/05/2015, núm. 76). 

Qui tramita la sol·licitud?

Servei d’Informació i Atenció Urbanística 
Av. de Gabriel Alomar, 18, 4t 
07006 Palma  
Tel. 971 22 59 00 - extensió 8127  
Horari: de 9 a 13 h, de dilluns a divendres 
Adreça electrònica: guia2014@palma.cat  
 

Requisits

Presentar escriptura pública de representació de la persona jurídica. 

Òrgan resolutori

Servei d’Informació i Atenció Urbanística 
Av. de Gabriel Alomar, 18, 4t 
07006 Palma  
Tel. 971 22 59 00 - extensió 8127  
Horari: de 9 a 13 h, de dilluns a divendres 
Adreça electrònica: guia2014@palma.cat  
 

Efectes de silenci

No n'aplica

Fi via

Sense classificar

Més informació

A les sol·licituds s’ha d’indicar el local o l’habitatge i la situació, el carrer i el número postal. 

La persona interessada ha d’indicar telèfon de contacte i signar tota la documentació. 

Data darrera modificació: 10 d’abril de 2024