Publicador de continguts

Informació urb.03 - Certificació d'antiguitat de l'edificació

Descripció

Determina que l'antiguitat de l'edificació sol·licitada és superior a 8 anys.

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol persona amb capacitat d’obrar.

Documentació a aportar

 • Sol·licitud.
 • Justificant d’abonament de la taxa prevista a l’Ordenança fiscal de l’any en curs (concepte fiscal 310). Autoliquidació de 52,88 €.
 • Referència cadastral (acreditada amb un document cadastral o una fotocòpia del rebut de l’IBI).
 • Plànol de l’edificació actual en què s’indiquin cotes generals i superfície total útil o construïda a escala 1:100; si és edificació aïllada, plànol de la parcel·la íntegra amb totes les edificacions existents.
 • Fotografies actuals de l’exterior de l’edificació.

On sol·licitar-lo?

Es pot tramitar via telemàtica o presencial davant qualsevol Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Palma OAC (Registre) i les altres establertes a l’art. 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


Atès l’art. 14.2 de la Llei 39/2015, en tot cas, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per a la realització de qualsevol tràmit d’un procediment administratiu, almenys, els següents:

 • Les persones jurídiques.
 • Les entitats sense personalitat jurídica.
 • Els que exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi col·legiació, per als tràmits i actuacions que realitzen amb les administracions públiques en exercici d’aquesta activitat professional. En tot cas, dins aquest col·lectiu s’entendran inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
 • Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l’Administració. 

Termini de tramitació

3 mesos

Preu i forma de pagament

Taxa prevista a l'ordenança fiscal de l'any en curs (concepte 310): autoliquidació de 52,88€

Forma pagament: autoliquidació.

 • Presencialment: el document d’autoliquidació, per a fer el pagament, l’entrega  l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) a la persona interessada quan es presenta la sol·licitud del tràmit.
 • Telemàticament: el document d’autoliquidació, per a fer el pagament, s’envia per correu electrònic a la persona interessada quan es presenta la sol·licitud del tràmit.

Normativa

 • Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana (article 28.4).
 • Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears (LUIB). 
 • Reglament general de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears, per a l’illa de Mallorca (RGLUIBM). (BOIB de 22/04/2023  núm. 51).
 • Pla general de Palma (PG 2023), aprovació definitiva el 28/04/2023 (BOIB de 30/05/23, núm. 71, i BOIB de 10/06/2023, núm. 77).
 • Pla general d’ordenació urbana (PGOU 1998); aprovació definitiva el 23/12/1998 (BOIB de 02/02/1999, núm. 15) i les seves modificacions.
 • Pla de reconversió integral de la Platja de Palma (PRI); aprovació definitiva el 24/04/2015 (BOIB de 21/05/2015, núm.  76).

Qui tramita la sol·licitud?

Servei d'Informació i Atenció Urbanística
Av. de Gabriel Alomar, 18, 4t
07006 Palma 
Tel. 971 22 59 00 - extensió 8127 
Horari: de 9 a 13 h de dilluns a divendres
Adreça electrònica: guia2014@palma.cat 

Requisits

Presentar escriptura pública de representació de la persona jurídica.

Òrgan resolutori

Servei d'Informació i Atenció Urbanística
Av. de Gabriel Alomar, 18, 4t
07006 Palma 
Tel. 971 22 59 00 - extensió 8127 
Horari: de 9 a 13 h de dilluns a divendres
Adreça electrònica: guia2014@palma.cat 

Efectes de silenci

No n'aplica

Fi via

Sense classificar

Més informació

A les sol·licituds, s’ha d’indicar el local o l’habitatge i la situació, el carrer i el número postal.

La persona interessada ha d'indicar telèfon de contacte i signar tota la documentació.

Se n'ha d'indicar el motiu: per a escripturar una edificació existent, per motius administratius o d'altres.

Forma d'iniciació del tràmit: A instancia de part. 

Data darrera modificació: 10 d’abril de 2024