Publicador de continguts

Gestió.05 - Aprovació de projectes de reparcel·lació, modalitat de cooperació

Descripció

 • La reparcel·lació és un sistema d’actuació que consisteix en l’agrupació de finques compreses en l’àmbit d’una actuació de transformació urbanística per a la seva nova divisió ajustada al planejament, amb adjudicació de les parcel·les resultants a les persones interessades en proporció als seus drets i, a l’Administració, dels terrenys i les parcel·les que li corresponen d’acord amb la llei i el planejament. 
 • En la modalitat de cooperació les persones propietàries aporten el sòl de cessió obligatòria i l’Administració executa les obres d’urbanització amb càrrec a aquestes, en règim de gestió directa o gestió indirecta segons estableix la normativa. Les finques resultants s’adjudiquen als propietaris de les finques aportades d’acord amb els criteris que determina la llei. 

Qui ho pot sol·licitar?

 • Les persones propietàries de finques, la superfície de les quals representi el percentatge indicat per la normativa de la superfície total reparcel·lable.
 • L’associació administrativa de cooperació, si s’ha constituït. 
 • L’Administració actuant, d’ofici o instància d’algunes de les persones propietàries afectades en els casos que determina la llei. 
 • En aplicació de l’article 5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2/10/2015), també es pot designar representant per al procediment mitjançant poder notarial o apoderament apud acta per compareixença personal en aquestes dependències concertant cita prèvia.

Documentació a aportar

Documentació a aportar en el cas que el procediment s’iniciï a instància de part :

 1. Sol·licitud
 2. Acreditació de la titularitat de la propietat
 3. Poder de representació en cas de persona jurídica

On sol·licitar-lo?

Es pot tramitar via telemàtica o presencial davant qualsevol Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Palma OAC (Registre) i les altres establertes a l’art. 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

Atès l’art. 14.2 de la Llei 39/2015, en tot cas, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per a la realització de qualsevol tràmit d’un procediment administratiu, almenys, els següents: 

 • Les persones jurídiques. 
 • Les entitats sense personalitat jurídica. 
 • Els que exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi col·legiació, per als tràmits i les actuacions que realitzen amb les administracions públiques en exercici d’aquesta activitat professional. En tot cas, dins aquest col·lectiu, s’hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils. 
 • Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l’Administració 

Normativa

 • Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de sòl i rehabilitació urbana (BOE núm. 261, de 31 d’octubre de 2015). 
 • Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears (BOIB núm. 160, de 29 de desembre de 2017). 
 • Reglament general de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears, per a l’illa de Mallorca (BOIB núm. 51, de 22 d’abril de 2023). 
 • Llei d’expropiació forçosa, de 16 de desembre de 1954. 
 • Decret de 26 d’abril de 1957, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’expropiació forçosa. 
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d’octubre de 2015). 
 • Pla general d’ordenació urbana - PGOU 1998 (BOIB núm. 15, de 2 de febrer de 1999), modificació de les normes urbanístiques - Text refós de 2006 (BOIB núm. 170, de 30 de novembre de 2006) i Pla general de Palma de 2023 (BOIB núm. 71, de 30 de maig de 2023). 
 • Normativa sectorial d’aplicació al projecte. 
 • Altra normativa complementària. 

Qui tramita la sol·licitud?

Servei Juridicoadministratiu de Gestió Urbanística 
Av. de Gabriel Alomar, 18, 4t 
07006 Palma  
Tel. 971 22 59 00 - 630 308 226 (centraleta), extensió 8423, 8412 
serveigestiourbanistica@palma.cat 

Informació telefònica: de dilluns a divendres de 9 a 14 h 

Cita amb els tècnics: s’ha de concertar per telèfon  

Òrgan resolutori

Servei Juridicoadministratiu de Gestió Urbanística 
Av. de Gabriel Alomar, 18, 4t 
07006 Palma  
Tel. 971 22 59 00 - 630 308 226 (centraleta), extensió 8423, 8412 
serveigestiourbanistica@palma.cat 

Informació telefònica: de dilluns a divendres de 9 a 14 h 

Cita amb els tècnics: s’ha de concertar per telèfon  

Observacions

Òrgan resolutori: Junta de Govern

Forma de iniciació: A instància de part o d'ofici.

Efectes del silenci: Estimatori si es compleixen els requisits legals.

Fi de la via administrativa: La resolució exhaureix la via administrativa. S’hi pot presentar recurs de reposició i/o recurs contenciós administratiu 
 

Data darrera modificació: 10 d’abril de 2024