Publicador de continguts

Gestió.03 - Reversió d'immoble expropiat

Descripció

Es retornen els terrenys expropiats a l’anterior titular o als seus hereus si s’han incomplert els supòsits pels quals varen ser expropiats d’acord amb el que estableix la legislació urbanística forçosa. 

Qui ho pot sol·licitar?

 • L’expropiat.
 • En aplicació de l'article 5 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2/10/2015), també es pot designar representant per al procediment mitjançant poder notarial o apoderament apud acta per compareixença personal en aquestes dependències concertant cita prèvia.

Documentació a aportar

 • Sol·licitud de reversió. 
 • Identificació de l'immoble. 
 • Acreditació de la condició d'hereu, si s’escau. 
 • Còpia del poder de representació, si s'actua a través de representant. 

On sol·licitar-lo?

Es pot tramitar via telemàtica o presencial davant qualsevol Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Palma OAC (Registre) i les altres establertes a l’art. 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

Atès l’art. 14.2 de la Llei 39/2015, en tot cas, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per a la realització de qualsevol tràmit d’un procediment administratiu, almenys, els següents: 

 • Les persones jurídiques. 
 • Les entitats sense personalitat jurídica. 
 • Els que exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi col·legiació, per als tràmits i les actuacions que realitzen amb les administracions públiques en exercici d’aquesta activitat professional. En tot cas, dins aquest col·lectiu, s’hi inclouen els notaris i registradors de la propietat i mercantils. 
 • Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l’Administració. 

 

Normativa

 • Articles 54 i 55 de la Llei d’expropiació forçosa, de 16 de desembre de 1954 (BOE núm. 351, de 17/12/1954). 
 • Articles del 63 al 70 del Decret de 26 d'abril de 1957, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'expropiació forçosa (BOE núm.160, de 20/06/1957). 
 • Article 47 del Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de sòl i rehabilitació urbana (BOE núm. 261, de 31 d'octubre de 2015). 
 • Article 141 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears (BOIB núm. 160, de 29 de desembre de 2017). 
 • Reglament general de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears, per a l’illa de Mallorca (BOIB núm. 51, de 22 d’abril de 2023). 
 • Pla general d’ordenació urbana - PGOU 1998 (BOIB núm. 15, de 2 de febrer de 1999), modificació de normes urbanístiques - Text refós de 2006 (BOIB núm. 170, de 30 de novembre de 2006) i Pla general de Palma de 2023 (BOIB núm. 71, de 30 de maig de 2023). 
 • Llei 39/2015, d’1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d'octubre de 2015). 
 • Altra normativa complementària. 

Qui tramita la sol·licitud?

Servei Juridicoadministratiu de Gestió Urbanística 
Av. de Gabriel Alomar, 18, 4t 
07006 Palma  
Tel. 971 22 59 00 - 630 308 226 (centraleta), extensió 8433, 8426 
serveigestiourbanistica@palma.cat 

Informació telefònica: de dilluns a divendres de 9 a 14 h 

Cita amb els tècnics: concertar per telèfon prèviament   

Requisits

Ser l'antic titular de l'immoble o els seus hereus. 

Òrgan resolutori

Servei Juridicoadministratiu de Gestió Urbanística 
Av. de Gabriel Alomar, 18, 4t 
07006 Palma  
Tel. 971 22 59 00 - 630 308 226 (centraleta), extensió 8433, 8426 
serveigestiourbanistica@palma.cat 

Informació telefònica: de dilluns a divendres de 9 a 14 h 

Cita amb els tècnics: concertar per telèfon prèviament   

Observacions

Òrgan resolutori:  Junta de Govern

Forma de iniciació: A instància de part

Fi de la via administrativa: La resolució exhaureix la via administrativa. S’hi pot presentar recurs de reposició i/o recurs contenciós administratiu 

Efectes de silenci

Desestimatori

Data darrera modificació: 10 d’abril de 2024