Publicador de continguts

Gestió.01 - Alliberament d'expropiació

Descripció

En aplicació del sistema d’expropiació per raons urbanístiques, els afectats per l’expropiació es comprometen a fer pel seu compte el que es pretén aconseguir per expropiació. 

Qui ho pot sol·licitar?

 • Propietari o Comunitat de Propietaris
 • En aplicació de l'article 5 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE 236 de 2/10/2015) també es pot designar representant per al procediment mitjançant poder notarial o apoderament apud acta per compareixença personal en aquestes dependències concertant cita prèvia.

Documentació a aportar

 • Sol·licitud d’alliberament d’expropiació formulada pel propietari dels béns. 
 • Acreditació de la titularitat de l’immoble afectat (nota simple del Registre de la Propietat). 
 • Plànol per plantes en el qual s’identifiqui l’àmbit de les finques registrals, l’alliberament de les quals es pretén. 
 • Si l’immoble pertany a diversos propietaris, relació detallada de tots, amb les seves dades personals. 
 • Si hi ha comunitat de propietaris, còpia autenticada de l’acord que insta l’alliberament de l’expropiació, i del nomenament del president que el faculta per a tramitar l’expedient. 
 • Si s’actua a través de representant, còpia del poder de representació. 
 • Si el sol·licitant de l’alliberament és una persona jurídica, còpia de l’escriptura de constitució. 
 • Fotografies de l’edifici afectat, si té una superfície o particularitats que puguin plantejar problemes (edificis que donen a més d’un carrer, de límits imprecisos, etc.). 
 • Una vegada aprovat inicialment l’alliberament de l’expropiació, el propietari ha d’acceptar expressament les condicions de l’alliberament, sol·licitar la llicència d’obres i presentar aval. 

On sol·licitar-lo?

Es pot tramitar via telemàtica o presencial davant qualsevol Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Palma OAC (Registre), i les altres establertes a l’art. 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

Atès l’art. 14.2 de la Llei 39/2015, en tot cas, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per a la realització de qualsevol tràmit d’un procediment administratiu, almenys, els següents: 

 • Les persones jurídiques. 
 • Les entitats sense personalitat jurídica. 
 • Els que exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi col·legiació, per als tràmits i les actuacions que realitzen amb les administracions públiques en exercici d’aquesta activitat professional. En tot cas, dins aquest col·lectiu, s’hi entenen inclosos els notaris i els registradors de la propietat i mercantils. 
 • Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l’Administració.

Normativa

 • Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de sòl i rehabilitació urbana (BOE núm. 261, de 31 d’octubre de 2015). 
 • Art. 95 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears (BOIB núm. 160, de 29 de desembre de 2017). 
 • Reglament general de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears per a l’illa de Mallorca (BOIB núm. 51, de 22 d’abril de 2023). 
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d’octubre de 2015). 
 • Pla general d’ordenació urbana - PGOU 1998 (BOIB núm. 15, de 2 de febrer de 1999), modificació de normes urbanístiques - Text refós de 2006 (BOIB núm. 170, de 30 de novembre de 2006) i Pla general de Palma de 2023 (BOIB núm. 71, de 30 de maig de 2023). Altra normativa complementària. 

Qui tramita la sol·licitud?

Servei Juridicoadministratiu de Gestió Urbanística 
Av. de Gabriel Alomar, 18, 4t 
07006 Palma  
Tel. 971 22 59 00 - 630 308 226 (centraleta), extensió 8433, 8426 
serveigestiourbanistica@palma.cat

Informació telefònica: de dilluns a divendres de 9 a 14 h 

Cita amb els tècnics: s’ha de concertar per telèfon 

Requisits

Ser titular de l'immoble amb previsió d'expropiació.

Òrgan resolutori

Servei Juridicoadministratiu de Gestió Urbanística 
Av. de Gabriel Alomar, 18, 4t 
07006 Palma  
Tel. 971 22 59 00 - 630 308 226 (centraleta), extensió 8433, 8426 
serveigestiourbanistica@palma.cat

Informació telefònica: de dilluns a divendres de 9 a 14 h 

Cita amb els tècnics: s’ha de concertar per telèfon 

Efectes de silenci

Desestimatori

Més informació

Òrgan resolutori: Junta de Govern

Forma de iniciació: A instància de part

Fi de la via administrativa: La resolució exhaureix la via administrativa. S’hi pot presentar recurs de reposició i/o recurs contenciós administratiu 

Data darrera modificació: 10 d’abril de 2024