Publicador de continguts

Disciplina.06 - Expedient d'imposició de multes coercitives

Descripció

Imposició de multes coercitives com a conseqüència de l’incompliment de les ordres dictades per al restabliment de la legalitat urbanística infringida.

Destinatari: Propietari

Preu i forma de pagament

Quantia de la multa
10% sobre la valoració de les obres realitzades i, en tot cas, com a mínim 600 euros.
Es pot pagar amb qualsevol targeta de crèdit o dèbit.

Periodicitat
Imposició de fins a 12 multes coercitives amb una periodicitat mínima d’un mes.

Normativa

  • Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears.
  • Reglament general de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears, per a l’illa de Mallorca.
  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Qui tramita la sol·licitud?

Departament de Disciplina i Seguretat dels Edificis.
Servei de Disciplina Urbanística
Avda. Gabriel Alomar i Villalonga, 18, 2n
07006 Palma.

Atenció al ciutadà

Horari d’atenció al públic a la planta baixa (taula 15): de 9 a 12 h
Per a consultar expedients o cita amb tècnic: sol·licitar cita prèvia per telèfon o correu electrònic.

Forma d'iniciació

D'ofici

Òrgan resolutori

Departament de Disciplina i Seguretat dels Edificis.
Servei de Disciplina Urbanística
Avda. Gabriel Alomar i Villalonga, 18, 2n
07006 Palma.

Atenció al ciutadà

Horari d’atenció al públic a la planta baixa (taula 15): de 9 a 12 h
Per a consultar expedients o cita amb tècnic: sol·licitar cita prèvia per telèfon o correu electrònic.

Data darrera modificació: 12 de juny de 2024