Publicador de continguts

Cultura.03 - Subvencions en matèria de cultura

Descripció

Subvencions en matèria de cultura

Qui ho pot sol·licitar?

Indiferent: persones físiques i jurídiques, associacions...

Documentació a aportar

Sol·licitud amb tot el que es requeix a les Bases

On sol·licitar-lo?

Normativa

Llei 38/2003, de 17 de novembre general de subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el Reglament que desenvolupa el que preveu aquesta Llei; el Decret legislatiu 2/2005, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions; l'Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions de l'Ajuntament de Palma, aprovada pel Ple de l'Ajuntament en sessió de dia 28 de juliol de 2005 (BOIB 140, de 22,09,05), la Llei 23/2006, de 20 de desembre, de capitalitat de Palma de Mallorca i les Bases d'Execució del Pressupost general corresponent

Qui tramita la sol·licitud?

Negociat de Cultura, C/ de l'Almudaina, 7A, 3r - 07001 Palma. Tel. 971723083

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada

Requisits

Els que s'estableixin a les Bases

Òrgan resolutori

Negociat de Cultura, C/ de l'Almudaina, 7A, 3r - 07001 Palma. Tel. 971723083

Efectes de silenci

Desestimatori

Fi via

La resolució posa fi a la via administrativa

Data darrera modificació: 31 de març de 2024