Publicador de continguts

Arxiu.01 - Consultes i/o obtenció de còpies d'expedients custodiats a l'Arxiu de la Gerència d'Urbanisme

Descripció

AVÍS IMPORTANT. Des de la Gerència d'Urbanisme hem posat en funcionament un sistema de cita prèvia. No atendrem per torn.

Per a consultar expedients en situació d'arxiu de llicències d'activitats des de 1997 fins avui; si es tracta de llicències d'obra, des de 1992 fins avui. Per a expedients més antics, haureu d'adreçar-vos a l'Arxiu Municipal de Can Bordils, al c. de l'Almudaina, 9. Adreça electrònica: arxiu@palma.cat .
També disposa dels expedients arxivats de Planejament des de 1963, llevat dels plans generals de 1963, 1973 i 1985.
L'Arxiu de la Gerència d'Urbanisme només té la custòdia dels expedients tramesos per altres departaments. Per aquest motiu, només hi facilitam l'accés per a la consulta. En el supòsit que us calgui assistència tècnica i/o jurídica, en relació amb la documentació que voleu consultar, us recomanam que hi vingueu acompanyat/ada d'un tècnic o d'un altre professional que us pugui orientar, o bé que aquests professionals accedeixin a l'expedient mitjançant la vostra autorització.

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol persona que necessiti consultar expedients urbanístics que es trobin a l'Arxiu de la Gerència d'Urbanisme.

Documentació a aportar

 • Document d'identitat.
 • Imprès per a consultes i/o còpies d'expedients (no l'heu de presentar al Registre, sinó directament a l'Arxiu d'Urbanisme quan us personeu a la vostra cita).
 • Si actuau en representació del/de la titular de l'expedient, heu d'aportar:
  • a. Expedients a nom d'una persona física: autorització signada i fotocòpia del document d'identitat de la persona que autoritza.
  • b. Expedients a nom d'una persona jurídica: si no hi consta acreditada la vostra representació, haureu d'aportar el document que acrediti que en sou el/la representant legal. En cas de no ser-ne el/la representant legal, haureu de presentar una autorització signada i una fotocòpia del document d'identitat del/de la representant.
 • Si no sou el/la titular de l'expedient ni actuau en nom seu, o no teniu reconeguda la condició d'interessat/ada en l'expedient, haureu d'acreditar l'autorització del/de la titular per a consultar-lo, o bé identificar de forma suficient a la petició de consulta el motiu pel qual voleu tenir-hi accés. En aquest cas, s'avaluarà la conveniència de la consulta sol·licitada en relació amb la finalitat pretesa i, si s'entén emparada en la normativa aplicable, us facilitarem l'accés a la informació, amb la prèvia identificació dels documents imprescindibles per a satisfer la finalitat de la consulta i, si s'escau, la dissociació de les dades de caràcter personal que contingui. En aquest darrer supòsit, haureu de tenir en compte que la consulta no es pot fer al moment, per la qual cosa haureu d'esperar l'avís del personal de l'Arxiu d'Urbanisme.

Què heu de saber si us calen còpies de documents:

 • Haureu d'identificar presencialment els documents.
 • A continuació, cal que aboneu la taxa que pertoqui associada al cost del servei.
 • El lliurament de les còpies s'efectuarà, amb avís previ, per part del personal de l'Arxiu d'Urbanisme.

On sol·licitar-lo?

Haureu de sol·licitar un torn de cita per a cada expedient que vulgueu consultar.Només hi pot accedir una persona per cita (si, per causa degudament motivada, hi heu de venir acompanyat/ada, abans d'acudir-hi, heu de posar-vos en contacte per telèfon amb el personal de l'Arxiu per a identificar l'acompanyant.

Sol·licitar cita: https://citaprevia.palma.cat/citapreviafront/public/AGU

En cas de dubte

Telefonau al 971 22 59 00 (ext. 8889, 8071, 8077 o 8148), de dilluns a divendres, de 8.30 a 13.30 h, o enviau un correu electrònic a arxiuurbanisme@palma.cat

Normativa

- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques

- Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garanties dels drets digitals.

- Legislació reguladora de la propietat intel·lectual, comercial o industrial

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada

Requisits

 • Trobar-se realitzant estudis per als quals resulta de gran utilitat la informació.
 • Ser tècnic/ca o professional contractat/ada per la propietat de l'immoble/local de què es tracti.
 • Estar afectat/ada directament pel fet de ser propietari/ària o llogater/a de l'immoble/local contigu.
 • Haver d'aportar la informació a un organisme oficial o als tribunals de justícia.
 • Ser propietari/ària o llogater/-a de l'immoble/local de què es tracti.
 • Ser possible comprador/ra o llogater/ra de l'immoble de què es tracti.
 • Ser titular de l'activitat/llicència urbanística.

Data darrera modificació: 29 de maig de 2023