Publicador de continguts

Activitats.15 - Sol·licitud d'autorització d'activitat no permanent (major o menor)

Qui ho pot sol·licitar?

Indiferent: persones físiques, persones jurídiques...

Documentació a aportar

 • Justificació de l'interès públic amb criteris econòmics i socials
 • Autorització d'ocupació o petició d'ocupació, quan s'ubiqui a domini públic
 • Petició o acreditació d'exempcions, si s'escau
 • Informe o autorització de les diferents administracions concurrents afectades pel desenvolupament de l'activitat, si s'escau
 • Les dates d'inici i finalització, l'horari, l'emplaçament i l'aforament previst
 • Documentació tècnica subscrita per tècnic competent (plànols i memòria sobre higiene, sanitat pública, seguretat, evacuació, prevenció d'incendis i altres riscs col·lectius, seguretat ciutadana, protecció de la infància i la joventut,mobilitat, defensa del públic en general, molèsties per renou, fums, olors i similars, així com protecció del territori, i ha d'indicar també quines autoritzacions sectorials i concurrents són necessàries)
 • El nom i les dades d'identificació de la persona que assumirà in situ la responsabilitat sobre el control de l'activitat
 • Actuacions, grups i artistes que hi intervenen, si escau
 • Llicència municipal d'activitat permanent o títol habilitant equivalent, en el cas que es faci a un establiment on es desenvolupa unaactivitat permanent

Important: la sol·licitud i tota la documentació s'ha de presentar amb una antelació mínima d'UN MES a la data prevista de realització.

La presentació de la documentació en un termini inferior a un mes de la data de la celebració prevista pot ésser motiu de denegació de l'autorització.

On sol·licitar-lo?

Al Registre General de les oficines d'atenció a la ciutadania (OAC) o a qualsevol dels òrgans de les administracions públiques que preveu l'article 38.4 de la Llei 30/1992

Preu i forma de pagament

 • Autoliquidació generada pel Registre General a la vista de la documentació que es presenta, segons taxa fixada a l'Ordenança fiscal municipal de l'any en curs.
 • Mitjançant targeta financera al Registre General en el moment de presentació de la documentació.
 • Pagament el dia de presentació de la documentació o l'endemà a qualsevol de les entitats bancàries col·laboradores que figuren a l'autoliquidació, o per Internet a la pàgina web de l'Ajuntament de Palma (https://pagaments.palmademallorca.es)
 • La quantia és una quota fixa.

Normativa

 • Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes Balears (BOIB núm. 166, de 30 de novembre).
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Qui tramita la sol·licitud?

Departament d'Activitats i Seguretat dels Establiments


Av. de Gabriel Alomar, 18 (3a planta)

07006 Palma

Tel. 971 22 59 00 (centraleta)

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada

Requisits

Titular de l'activitat (qui pretengui desenvolupar-la)

Òrgan resolutori

Departament d'Activitats i Seguretat dels Establiments


Av. de Gabriel Alomar, 18 (3a planta)

07006 Palma

Tel. 971 22 59 00 (centraleta)

Observacions

Activitats no permanents majors:

Són les activitats en què concorren un, o més d'un, dels punts següents:

 • Quan necessitin autoritzacions o informes de caràcter vinculant, excepte proves esportives, marxes ciclistes i altres esdeveniments de recorregut
 • Quan es tracti d'una activitat musical que es duu a terme en període de nit
 • Quan, sigui de dia o en període vespertí, la capacitat acústica resultant pugui superar en 10 dB els objectius de qualitat acústica fixats a la zona on es pretén desenvolupar l'activitat
 • Quan la càrrega de foc ponderada sigui superior o igual a 200 Mcal/m2
 • Quan l'aforament sigui superior a 100 persones en establiments físics, o a més de 500 usuaris en llocs a l'aire lliure

Activitats no permanents menors:

Són les activitats no permanents que no siguin majors. En tot cas, les activitats de recorregut són activitats no permanents menors.

Fi via

Es pot interposar recurs administratiu

Data darrera modificació: 6 de març de 2024