Publicador de continguts

Activitats.11 - Renovació de llicència d'establiment de classe B amb música

Qui ho pot sol·licitar?

Indiferent: persones físiques, persones jurídiques...

Documentació a aportar

  • Sol·licitud
  • Certificat de compliment de les condicions de la llicència i no haver realitzat canvis substancials

On sol·licitar-lo?

Al Registre General de les oficines d'atenció a la ciutadania (OAC) o a qualsevol dels òrgans de les administracions públiques que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015

Preu i forma de pagament

  • Taxa fixada a l'ordenança municipal fiscal de l'any en curs.
  • La quantia és fixa d'acord amb la tarifa B de l'ordenança.

Normativa

  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d'octubre)
  • Ordenança municipal reguladora dels renous i vibracions, aprovada per acord del Ple de dia 19 de desembre de 2013 (BOIB núm. 4, de 9 de gener de 2014)
  • Ordenança de regulació d'horaris d'obertura al públic, de condicions dels locals, d'emplaçament i d'instal·lació dels establiments de les ofertes d'entreteniment i restauració, de concurrència pública, aprovada per acord del Ple de dia 9 d'abril de 2003 (BOCAIB núm. 73, de 22 de maig) i modificada per acord del Ple de dia 19 d'abril de 2011 (BOIB núm. 79, de 31 de maig)

Qui tramita la sol·licitud?

Departament d'Activitats i Seguretat dels Establiments


Av. de Gabriel Alomar, 18 (2a planta)

07006 Palma

Tel. 971 22 59 00 (centraleta)

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada

Requisits

Titular de la llicència d'establiment de classe B amb música

Òrgan resolutori

Departament d'Activitats i Seguretat dels Establiments


Av. de Gabriel Alomar, 18 (2a planta)

07006 Palma

Tel. 971 22 59 00 (centraleta)

Observacions

La renovació dels establiments de classe B amb música s'ha de fer cada 3 anys, entre l'1 d'octubre i el 31 de desembre.

Efectes de silenci

No n'aplica

Fi via

Sense classificar

Més informació

Es pot obtenir la renovació de la llicència d'amenització musical complementària si no es disposa de llicència d'obertura i funcionament? No, la llicència d'obertura i funcionament és un requisit indispensable per a la renovació.

Si s'ha obtingut la renovació de la llicència de amenització musical complementària, se n'ha de sol·licitar la placa distintiva (per a establiments amb activitat musical)? Si.

Data darrera modificació: 5 de març de 2024