Publicador de continguts

Activitats.02 - Tramitació d'inici i exercici d'activitats permanents majors o menors i les seves modificacions

Descripció

Activitats.02 - Tramitació d'inici i exercici d'activitats permanents majors o menors i les seves modificacions

Qui ho pot sol·licitar?

Indiferent: persones físiques, persones jurídiques...

Documentació a aportar

Abans de començar la instal·lació de l'activitat s'ha de presentar el projecte d'activitat. En el cas de fer obres al local, el projecte s'ha d'aportar juntament amb la comunicació prèvia de les obres o amb el projecte d'obres per a l'obtenció de la llicència urbanística. Si les obres no estan subjectes a intervenció adminstrativa, el projecte d'activitat s'ha de presentar abans de començar les obres.

Una vegada acabades les obres i instal·lada l'actividad, per a l'inici i exercici s'ha de presentar:

 • Declaració responsable d'inici i exercici d'activitat permanent (model A1) degudament complimentada
 • Certificat tècnic d'activitat (model A6) degudament complimentat
 • Plànols d'instal·lacions (només en cas d'haver executat obres o instal·lacions per a la instal·lació de l'activitat)
 • Declaració responsable del/de la tècnic/ca (model A7)
 • Projecte d'activitats (en cas de no haver-se presentat anteriorment)

Tota la documentació s'ha d'aportar també en format digital en pdf

On sol·licitar-lo?

 • Al Registre General de les oficines d'atenció a la ciutadania (OAC) o a qualsevol dels òrgans de les administracions públiques que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015.
 • Telemàticament segons aquestes instruccions. Fer click aquí.

Preu i forma de pagament

 • Autoliquidació generada pel Registre General a la vista de la documentació que es presenta, segons taxa fixada a l'Ordenança fiscal municipal de l'any en curs.
 • La quantia pot variar en funció de la superfície de l'activitat, de la categoria de via pública on se situï l'establiment, el tipus d'activitat, etc.
 • Mitjançant targeta financera al Registre General en el moment de presentació de la documentació
 • Pagament el dia de presentació de la documentació o l'endemà a qualsevol de les entitats bancàries col·laboradores que figuren a l'autoliquidació, o per Internet a la pàgina web de l'Ajuntament de Palma (https://pagaments.palmademallorca.es)

Normativa

 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d'octubre)
 • Llei 2/2020, de 15 d'octubre, i Decret llei 9/2022, de 7 de novembre, que modifiquen la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes Balears (BOIB núm. 21, de 16 de febrer)
 • Ordenances fiscals i de preus públics de l'Ajuntament de Palma
 • Altres ordenances municipals segons l'activitat sol·licitada

La normativa municipal es pot consultar des d'aquesta web accedint-hi per "L'Ajuntament>Urbanisme>Normativa"

Qui tramita la sol·licitud?

Departament d'Activitats i Seguretat dels Establiments

Gerència d'Urbanisme

Àrea d'Urbanisme, Habitatge i Projectes Estratègics

Av. de Gabriel Alomar, 18 (3a planta)

07006 Palma

Tel. 971225900 (ext. 8238 / 8240)

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada

Requisits

Models de formularis normalitzats ben complimentats i acompanyats de la documentació indicada als mateixos

Òrgan resolutori

Departament d'Activitats i Seguretat dels Establiments

Gerència d'Urbanisme

Àrea d'Urbanisme, Habitatge i Projectes Estratègics

Av. de Gabriel Alomar, 18 (3a planta)

07006 Palma

Tel. 971225900 (ext. 8238 / 8240)

Efectes de silenci

No n'aplica

Fi via

Sense classificar

Més informació

Per a més informació descarregui els documents informatius

Llegir atentament les instruccions per a complimentar els models

Data darrera modificació: 20 de febrer de 2024