Publicador de continguts

Activitats.08 - Declaració responsable d'instal·lació, inici i exercici d'activitat itinerant

Qui ho pot sol·licitar?

Indiferent: persones físiques, persones jurídiques...

Documentació a aportar

 • Declaració responsable d'instal·lació, inici i exercici d'activitat itinerant (model A15)
 • Resolució d'inscripció en el Registre Autonòmic d'Activitats
 • Certificat tècnic final de muntatge i instal·lació (prèviament a l'inici de l'activitat)
 • Plànol d'emplaçament
 • Acreditació de l'autorització de l'organisme competent quan s'ubiqui a domini públic

On sol·licitar-lo?

Al Registre General de les oficines d'atenció a la ciutadania (OAC) o a qualsevol dels òrgans de les administracions públiques que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015

Preu i forma de pagament

 • Autoliquidació generada pel Registre General a la vista de la documentació que es presenta, segons taxa fixada a l'Ordenança fiscal municipal de l'any en curs.
 • Mitjançant targeta financera al Registre General en el moment de presentació de la documentació.
 • Pagament el dia de presentació de la documentació o l'endemà a qualsevol de les entitats bancàries col·laboradores que figuren a l'autoliquidació, o per Internet a la pàgina web de l'Ajuntament de Palma (https://pagaments.palmademallorca.es)
 • La quantia és fixa.

Normativa

 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d'octubre)
 • Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes Balears (BOIB núm. 166, de 30 de novembre)

Qui tramita la sol·licitud?

Departament d'Activitats i Seguretat dels Establiments


Av. de Gabriel Alomar, 18 (3a planta)

07006 Palma

Tel. 971 22 59 00 (centraleta)

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada

Requisits

Titular de l'activitat (qui pretengui desenvolupar-la)

Òrgan resolutori

Departament d'Activitats i Seguretat dels Establiments


Av. de Gabriel Alomar, 18 (3a planta)

07006 Palma

Tel. 971 22 59 00 (centraleta)

Observacions

Aquestes activitats no requereixen permís d'instal·lació. No obstant això, no es pot començar a exercir l'activitat fins que no es presenta tota la documentació sol·licitada una vegada acabat el muntatge de l'activitat.

Efectes de silenci

Sin clasificar

Fi via

Sense classificar

Data darrera modificació: 5 de març de 2024