Publicador de continguts

UAC.01 - Publicació al tauler electrònic d'edictes i anuncis municipal

Descripció

Compliment legal d'exposició pública com a mitjà oficial de publicació d'anuncis, edictes, acords, resolucions, comunicacions i qualsevol altres d'interès general.

Qui ho pot sol·licitar?

Poden sol·licitar la publicació d'edictes al tauler d'edictes i anuncis municipal altres administracions, associacions, procuradors, etc. per a complir l'exigència legal d'exposició pública.

Documentació a aportar

  • Sol·licitud, degudament emplenada, que faci referència al període d'exposició i si es vol diligència o certificat acreditatiu de l'exposició
  • Document que s'ha de publicar al tauler d'edictes i anuncis municipal

On sol·licitar-lo?

Qui tramita la sol·licitud?

Unitat Administrativa de Correspondència
Porta del Camp, 2, pl. baixa - 07001 Palma
Tel. 971 22 59 00 - ext. 3849

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada

Òrgan resolutori

Unitat Administrativa de Correspondència
Porta del Camp, 2, pl. baixa - 07001 Palma
Tel. 971 22 59 00 - ext. 3849

Observacions

  1. Emplenar el formulari de la sol·licitud genèrica.
  2. Adjuntar-hi el document a publicar en format PDF. La mida màxima no pot superar 2000 Kb.
  3. Firmar electrònicament la sol·licitud i el document annexat.
  4. Imprimir o guardar el PDF justificant.

Efectes de silenci

No n'aplica

Fi via

La resolució no posa fi a la via administrativa

Data darrera modificació: 31 de març de 2024