Publicador de continguts

TRSU.02 - Sol·licitud de pagament fraccionat de la taxa de residus sòlids urbans

Descripció

L'ordenança fiscal reguladora d'aquesta taxa preveu que es pugui sol·licitar el fraccionament del pagament de la quota anual de la Taxa per serveis relatius al tractament dels residus sòlids urbans, per a aquells contribuents als que sigui d'aplicació el Concepte 1 de la Taxa.

Qui ho pot sol·licitar?

Ho pot sol·licitar qualsevol persona física o jurídica que sigui titular del rebut de la taxa.

En el cas de representació, s'han de fer constar les dades del representant a la sol·licitud i aportar l'autorització a favor del representant i fotocòpia del seu DNI

Documentació a aportar

  • Sol·licitud específica
  • En cas d'actuar com a representant, fotocòpia del DNI del titular i fotocòpia del DNI de la persona autoritzada

On sol·licitar-lo?

Preu i forma de pagament

El pagament de la quota anual de la TRSU es realitzarà mitjançant domiciliació bancària i es fraccionarà en dues parts iguals: la primera durant el període voluntari de pagament d'aquesta taxa (durant el primer quatrimestre de l'any); i la segona, durant el període voluntari de pagament de l'Impost sobre béns immobles (IBI) (darrer quatrimestre de l'any)

Normativa

Ordenança fiscal reguladora

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada

Requisits

a) Que es tracti del Concepte 1 de la tarifa de la Taxa pel servei de tractament dels residus sòlids urbans

b) Presentar l'imprès formalitzar de sol·licitud a qualsevol OAC de l'Ajuntament de Palma abans del dia 31 de desembre

c) Domiciliar el pagament en entitat financera.

Més informació

Horari d'atenció al públic:
A les oficines municipals, Plaça de Santa Eulàlia, 9, 1r pis  de dilluns a divendres de 9 a 14 h.
A la Agència Tributària de les Illes Balears, c/ Francesc de Borja Moll, 22 i c/ Isidor Antillón, 19 A (www.atib.es)

Quan puc sol·licitar el fraccionament? Durant tot l'any, però sortirà efectes a l'exercici immediat següent

He de demanar el fraccionament cada any?
El sistema de pagament fraccionat de la taxa es prorrogará automàticament per als exercicis següents, sempre que l'interessat no renuncii de forma expressa i es mantenguin les circunstàncies per les quals es va concedir.

Puc reclamar? Contra la desestimació de la sol·licitud es pot interposar recurs potestatiu de reposició o reclamació economicoadministrativa en el termini d'un mes des de la seva notificació.

Data darrera modificació: 31 de març de 2024