Publicador de continguts

TPS.01 - Pagament taxa processos selectius Ajuntament de Palma (concepte 310,03)

Descripció

Cal fer el pagament de l'autoliquidació d'aquesta Taxa per poder optar a processos selectius de personal convocats per l'Ajuntament de Palma

Qui ho pot sol·licitar?

Persones aspirants als processos selectius de l'ajuntament de Palma.

Documentació a aportar

  • Sol·licitud model normalitzat establert a l'efecte.

A més dels requisits establerts a cada convocatòria, s'haurà d'acompanyar de:

  • Documentació acreditativa del requisit de titulació
  • Documentació acreditativa del nivell de català. Els coneixements de llengua catalana s'han d'acreditar mitjançant un certificat expedit o reconegut com a equivalent o que estigui homologat per la Direcció General de Política Lingüística, o bé expedit per l'Escola Balear d'Administració Pública
  • El resguard del pagament de la taxa fet segons la via seleccionada. Els drets d'examen seran abonats per les persones interessades dintre el termini d'admissió d'instàncies.

On sol·licitar-lo?

Pel que fa a la presentació de documentació relativa als processos selectius convocats per l'ajuntament de Palma, s'informa que es poden presentar a qualsevol de les oficines d'atenció a la ciutadania de l'Ajuntament de Palma o en qualsevol de les formes previstes a l'art. 16.4 de la Llei 39,2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú.

En cas que es vulguin presentar per via electrònica, la documentació haurà d'estar signada electrònicament o bé haurà de dur la compulsa notarial o compulsa per part de l'organisme emissor del document.

En cas que es triï l'opció presencial, les oficines d'atenció a la ciutadania d'aquest Ajuntament efectuaran la compulsa de la documentació presentada de forma gratuïta.

Preu i forma de pagament

Les tarifes seran les seguents:

  • Grup A1, A2 : 26,52€
  • Grup B : 21,22€
  • Grup C1: 15,91€
  • Grup C2: 13,79€
  • Grup AP: 10,61€

En el cas d'esser exclosos de la convocatoria, la quota se reduira el 50%.

L'Abonament es farà a través de qualsevol de les entitats col·laboradores, (BANKIA, CaixaBank, Banca March, BBVA i Banco Santander), mitjançant targeta bancària o internet.

Normativa

Article 13.l de la llei 8/1986, de 13 d'abril de taxes i preus públics i Ordenança fiscal municipal on es regula la taxa per optar a proves de selecció de personal Concepte 310,03 , publicada al BOIB núm. 163, de 29 de desembre de 2018

Qui tramita la sol·licitud?

Departament de personal


Servei de selecció
Plaça Santa Eulàlia, 9-5è
971 225 900 ext. 1269

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada

Òrgan resolutori

Departament de personal


Servei de selecció
Plaça Santa Eulàlia, 9-5è
971 225 900 ext. 1269

Observacions

Persones amb dret a la reducció del 100% del preu:

1) Joves ( fins a 26 anys) en situació d'atur
2) Aturats de llarga duració (més d'un any)
3) Aturats de més de 45 anys
4) Persones considerades amb falta de recursos pels Serveis Socials de l'Ajuntament de Palma o qualsevol altra Administració Pública

Requisits per obtenir la reducció:

"En els supòsits1, 2 i 3 serà necessari que els aspirants figurin com a demandants d'ocupació durant un termini de, al manco, 1 mes abans de la data de publicació de la convocatòria i que, en el darrer any, no consti que l'aspirant hagi rebutjat una oferta de treball adequat ni s'hagi negat a participar, llevat de causa justificada, en accions de promoció, formació o reconversió professional. La certificació relativa a al condició de demandant d'ocupació, amb els requisits assenyalats, se sol·licitarà a l'oficina del Servei Públic d'Ocupació. "

"En el supòsit 4 serà necessari la certificació relativa a la condició de persona sense recursos, se sol·licitarà als Serveis Socials de l'Ajuntament. En el cas que hagi estat emesa per una altra Administració Pública, l'haurà d'aportar la persona interessada. "

Les persones amb una discapacitat igual o superior al 33% no estan subjectes al pagament de la taxa. Hauran d'acreditar aquesta condició junt amb la sol·licitu.

Més informació

S'ha de tenir certificat electrònic o estar donat d'alta al sistema @clave i una vegada s'ha accedit al sistema, s'han d'omplir les dades. Arribat el moment de fer el pagament, se pot escollir entre fer el pagament en línia o bé, obtenir una impressió en pdf i anar al banc.

Iniciar tràmit

Data darrera modificació: 20 de febrer de 2024