Publicador de continguts

TCI.04 Sol·licitud de canvi de nom en la Targeta Ciutadana

Descripció

Atès que l'artícle 22 de la Llei 8/2016, de 30 de maig estableix que les administracions públiques de les Illes Balears han de vetlar per tal que les persones beneficiàries d'aquesta llei siguin tractades en l'àmbit públic pel nom que les representa i d'acord amb el gènere amb el qual s'identifiquen, la persona usuària de la Targeta Ciutadana pot sol·licitar el canvi de nom a la mateixa.

Qui ho pot sol·licitar?

Persona física:

 • Resident a Palma (empadronat a Palma)
 • Resident de municipi en conveni 
 • Resident a les Illes Balears a municipi sense conveni

Documentació a aportar

Un exemplar de la sol·licitud de canvi de nom emplenada i signada per l'interessat:

Un document ORIGINAL I EN VIGOR vàlid per a verificar la identitat del sol·licitant.

ESPANYOLS

 • DNI, carnet de conduir o passaport 

ESTRANGERS

 • Targeta d'identitat estranger, passaport o carnet d'identitat del país comunitari + certificat del registre de ciutadà de la Unió Europea

MENORS

MITJANÇANT REPRESENTANT

On sol·licitar-lo?

Presencial

Per Internet 

Preu i forma de pagament

Gratuïta 

Normativa

 • Llei 8/2016, de 30 de maig, per a garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per erradicar l'LGTBI fòbia
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques
 • Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del règim jurídic del Sector Públic
 • Reglament (UE) 2016/679 del Parlament europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, general de protecció de dades
 • Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals
 • Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases de règim local
 • Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears
 • Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
 • Decret de batlia núm. 202008782, de 17 de juny de 2020. Normes sobre sol·licitud d'emissió i ús de la Targeta Ciudadana. (BOIB núm. 116, de 30 de juny)
 • Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de Desembre de 2006.

Qui tramita la sol·licitud?

OAC

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada

Òrgan resolutori

OAC

Observacions

Descàrrega de documents

Carta de compromisos

Més informació

Termini de tramitació:

 • Presencial: la targeta s'entregarà al moment.
 • Por Internet: la targeta s'enviarà per correu postal al domicili en el qual estau empadronat.

Telèfons: 971225590 de Targeta Ciutadana o 971225900 / 010 (Palma) del Servei d'Atenció Telefònica.

Data darrera modificació: 23 de maig de 2024