Publicador de continguts

TCI.03 Renovació o canvi de perfil de Targeta Ciutadana

Descripció

Sol·licitud de renovació o canvi de tarifa reduïda per al transport públic de l'EMT-Palma

Qui ho pot sol·licitar?

Persona física:

 • El titular de la Targeta Ciutadana empadronat a Palma.
 • El titular de la Targeta Ciutadana resident del municipi en conveni s'ha de dirigir al seu ajuntament, excepte perfil resident que ha d'acudir a una OAC o EMT - Palma.

Documentació a aportar

ESPANYOLS

 • DNI, carnet de conduir o passaport original en vigor

ESTRANGERS

 • Targeta d'identitat estranger original en vigor, passaport o carnet d'identitat del país comunitari original en vigor + certificat del registre de ciutadà de la Unió Europea

  MENORS

  MITJANÇANT REPRESENTANT

   

  De manera automàtica els empadronats a Palma obtenen els següents perfils de tarifa reduïda per al transport de l'EMT-Palma :

  • Empadronat a Palma.............RESIDENT (preu reduït per viatge 0,80 €)
  • Menors de 5 a 16 anys..........MENOR GRATUÏT
  • A partir de 70 anys ..............CARNET GRAN B (Preu reduït per viatge 0,30 €).

  Per a Estudiant, Carnet Verd, Carnet Gran, Família Nombrosa, Palma amb Tu i No Resident veure documentació addicional aquí

  On sol·licitar-lo?

  Presencial

  Preu i forma de pagament

  Gratuïta (sol·licitud alta targeta ciutadana)

  Normativa

  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques
  • Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del règim jurídic del Sector Públic
  • Reglament (UE) 2016/679 del Parlament europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, general de protecció de dades
  • Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals
  • Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases de règim local
  • Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears
  • Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
  • Decret de batlia 202008782, de 17 de juny de 2020, Normes sobre sol·licitud d'emissió i ús de la Targeta Ciutadana (BOIB núm. 116, de 30 de juny)
  • Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006.

  Qui tramita la sol·licitud?

  OAC i EMT-Palma

  Forma d'iniciació

  A petició de la persona interessada

  Requisits

  De documentació (revisar apartat anterior)

  Òrgan resolutori

  OAC i EMT-Palma

  Observacions

  Descàrrega de documents

  Carta de compromisos

  Més informació

  Termini de tramitació:

  • Presencial: la targeta s'entregarà al moment.
  • Els residents de municipis en conveni després d'haver sol·licitat la tarifa reduïda en el seu ajuntament hauran de passar a actualitzar la targeta per les oficines d'atenció a la ciutadania de l'Ajuntament de Palma o per l'Oficina d'Atenció al Client de l'EMT-Palma (veure llista d'oficines).

  Telèfons: 971225590 de Targeta Ciutadana o 971225900 / 010 (Palma) del Servei d'Atenció Telefònica.

  Data darrera modificació: 16 de maig de 2024