Publicador de continguts

TCI.02 Reposició de Targeta Ciutadana (per deteriorament, sostracció, pèrdua, etc.)

Descripció

Sol·licitud d'una nova Targeta Ciutadana degut a la sostracció, pèrdua, etc.

Qui ho pot sol·licitar?

El titular de la Targeta Ciutadana

Documentació a aportar

ESPANYOLS

 • DNI, carnet de conduir o passaport original en vigor

ESTRANGERS

 • Targeta d'identitat estranger original en vigor, passaport o carnet d'identitat del país comunitari original en vigor + certificat del registre de ciutadà de la Unió Europea

  MENORS

  MITJANÇANT REPRESENTANT

   

  De manera automàtica els empadronats a Palma obtenen els següents perfils de tarifa reduïda per al transport de l'EMT-Palma:

  • Empadronats a Palma.......................RESIDENT (preu reduït per viatge 0,80 €)
  • Menors de 5 a 16 anys......................MENOR GRATUÏT 
  • A partir de 70 anys .......................... CARNET GRAN B (preu reduït per viatge 0,30 €)

  .

  Per Estudiant, Carnet Verd, Carnet Gran, Família Nombrosa, Palma amb Tu i No Resident veure documentació addicional aquí

  On sol·licitar-lo?

  Presencial

  Per Internet (exempta de taxa)

  Si disposen de Certificat electrònic, DNIe o Cl@ve, els resident a Palma i a municipis en conveni, poden sol·licitar la reposició de la Targeta Ciutadana, que rebran per correu postal en el domicili en el qual estan empadronats, en un termini aproximadament de 10 dies laborables , amb els següents perfils:

  • Resident
  • Menor Gratuït, ho pot sol·licitar pare o mare empadronat amb el menor. Si no conviu en el mateix domicili, consultar més a dalt la documentació a aportar per als menors de 16 anys
  • Estudiant (adjuntar matrícula)
  • Família Nombrosa (adjuntar títol de família nombrosa o monoparental)
  • Carnet Verd (adjuntar certificat que acrediti la discapacitat o minusvalidesa= o > 33%)
  • Carnet Gran, subjecte als barems vigents (adjuntar certificat de pensió i declaració de renda 2022)
  • Palma amb Tu, per a majors de 45 anys o entre 17 i 30 anys (adjuntar informe del SOIB con aturat de llarga durada, mínim 12 mesos interromputs)

  IMPORTANT: abans d'iniciar el tràmit serà necessari identificar-se amb un certificat digital.

   

  Per a iniciar el tràmit per internet clicau aquí

  Preu i forma de pagament

  Presencial

  La primera reposició és gratuïta i a partir de la segona i posteriors si el motiu de reposició és pèrdua o deteriorament imputable a l'usuari, tendrà una taxa de 6,39€ excepte que hagin passat dos anys des de l'expedició de la darrera targeta.

  Per Internet gratuïta

  Normativa

  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques
  • Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del règim jurídic del Sector Públic
  • Reglament (UE) 2016/679 del Parlament europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, general de protecció de dades
  • Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals
  • Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases de règim local
  • Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears
  • Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
  • Decret de batlia 202008782, de 17 de juny de 2020, Normes sobre sol·licitud d'emissió i ús de la Targeta Ciutadana (BOIB núm. 116, de 30 de juny)
  • Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006

  Qui tramita la sol·licitud?

  OAC i EMT-Palma

  Forma d'iniciació

  A petició de la persona interessada

  Requisits

  De documentació (revisar apartat anterior)

  Òrgan resolutori

  OAC i EMT-Palma

  Observacions

  Descàrrega de documents

  Carta de compromisos

  Més informació

  Termini de tramitació:

  • Presencial: la targeta s'entregarà al moment.
  • Per Internet
   • La targeta s'enviarà en el termini màxim de 3 dies laborables des de la sol·licitud.
   • Rebreu la targeta per correu postal en un termini de aproximadament 10 dies laborables  en el domicili en el qual estau empadronat.

  Telèfons: 971225590 de Targeta Ciutadana o 971225900 / 010 (Palma) del Servei d'Atenció Telefònica.

  _________________________________________________________________________

  Reposició de saldos:

  El saldo d'una targeta substituïda per qualsevol motiu es pot recuperar, formulant una sol·licitud davant l'Oficina d'Atenció al Client de l'EMT- Palma des del mateix dia de la reposició:

  • Si el saldo que consta a la targeta és de moneder es traspassa a la targeta que es tengui activa.
  • Si el saldo és un abonament mensual es tornen els viatges que quedin, comptats des del mateix dia de l'anul·lació fins a la data de caducitat de l'abonament. Si l'anul·lació de la targeta és posterior a la caducitat de l'abonament no es torna res.
  • Horari de l'EMT- Palma per recuperar el saldo: de dilluns a divendres de 8.15 a 14.30 h (Horari de caixa).

  Data darrera modificació: 16 de maig de 2024