Publicador de continguts

Sanitat.04 - Declaració responsable d'entitats prestadores de serveis funeraris

Descripció

Cens de les entitats prestadores de serveis funeraris establertes al terme municipal de Palma. Per a la seva inscripció al Registre de la Direcció General de Salut Pública del Govern Balear.

Qui ho pot sol·licitar?

Les entitats prestadores de serveis funeraris (Trasllats dins l'illa, trasllats fora l'illa, tanatopràxia, tanatori i vetlla, inhumació i/o cremació, exhumació) que disposin d'establiments o instal·lacions (cementeri, tanatori, crematori, oficines, magatzems, aparcaments) al terme municipal de Palma.

Documentació a aportar

Declaració responsable que es traslladarà d'ofici al Registre de la Direcció General de Salut Pública del Govern Balear en el termini màxim de 15 dies.

On sol·licitar-lo?

Termini de tramitació

15

Normativa

  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques
  • Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del règim jurídic del Sector Públic
  • Reglament (UE) 2016/679 del Parlament europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, general de protecció de dades
  • Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals
  • Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases de règim local
  • Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears
  • Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
  • Decret 11/2018, de 27 d'abril, pel qual es regula l'exercici de la sanitat mortuòria de les Illes Balears (BOIB Núm. 52 de 28 d'abril de 2018) (en vigor des del 29 d'abril de 2018)
  • Acord de la Junta de Govern, de 24 d'abril de 2019, de creació del cens municipal d'entitats prestadores de serveis funeraris de Palma

Qui tramita la sol·licitud?

Servei de Sanitat

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada

Requisits

Esser titular d'un d'establiments o instal·lacions de prestació de serveis funeraris (cementeri, tanatori, crematori, oficines, magatzems, aparcaments) al terme municipal de Palma i disposar de llicència o títol habilitant d'activitats per al seu exercici.

Òrgan resolutori

Servei de Sanitat

Observacions

Les entitats prestadores de serveis funeraris han de presentar la declaració responsable abans d'iniciar l'activitat als establiments o instal·lacions establertes als terme municipal de Palma. La no presentació de la declaració responsable determinarà la impossibilitat de continuar l'exercici de l'activitat.

Les entitats amb establiments o instal·lacions ja existents i habilitats l'han de presentar per a la seva inscripció al cens municipal.

Les instal·lacions funeràries s'han d'adaptar al Decret 11/2018, de 27 d'abril en un termini de dos anys des de la entrada en vigor del decret.

Les entitats prestadores de serveis funeraris que hi estiguin habilitades s'han d'ajustar al Decret 11/2018, de 27 d'abril en un termini de sis mesos des de la entrada en vigor del decret (termini ja superat).

Efectes de silenci

Estimatori

Fi via

La resolució posa fi a la via administrativa

Més informació

Als efectes d'aquest cens s'entén per entitat prestadora de serveis funeraris la que du a terme les activitats de trasllats dins l'illa, trasllats fora l'illa, tanatopràxia (físiques i/o químiques), tanatori i vetlla, inhumació i/o cremació, exhumació. I per establiment funerari els locals d'oficina, de magatzem o de garatge utilitzat per una entitat prestadora de serveis funeraris. I per instal·lació funerària les cementeris, tanatoris i crematoris.

Data darrera modificació: 31 de març de 2024