Publicador de continguts

Sanitat.03 - Sol·licitud denúncia per molèsties de renous

Descripció

Expedients denúncia molèsties renous d'activitats, maquinaria, instal·lacions, o d'altres focus de renou.

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol persona física o jurídica

Documentació a aportar

 • Sol.licitud on es denunciin els fets de manera detallada amb la maxima informació possible sol.licitant l'actuació municipal corresponent.

On sol·licitar-lo?

Termini de tramitació

3

Normativa

 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques
 • Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del règim jurídic del Sector Públic
 • Reglament (UE) 2016/679 del Parlament europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, general de protecció de dades
 • Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals
 • Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases de règim local
 • Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears
 • Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
 • Llei 23/2006, de 20 de desembre, de Capitalitat
 • Ordenança Municipal Reguladora del Renou i les Vibracions
 • Llei 1/2007, de 16 de març, contra la contaminació acustica de les Illes Balears
 • Llei 37/2003, de 17 de novembre, del renou
 • Decret 1367/2007, de 19 d'octubre, de desenvolupament de la Llei del Renou

Qui tramita la sol·licitud?

Servei de Sanitat

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada

Requisits

Ser major d'edat

Òrgan resolutori

Servei de Sanitat

Observacions

L'Ajuntament pot actuar subsidiariament en cas d'incompliment de l'ordre de la Batlia, de, al seu cas, clausura de l'activitat o precinte del focus renouer,essent les despeses a càrrec del denunciat

Efectes de silenci

Desestimatori

Fi via

La resolució posa fi a la via administrativa

Més informació

Aquests tipus d'expedients es poden arribar a resoldre amb l'ordre de paralització de l'activitat o dels focus renouers

Data darrera modificació: 31 de març de 2024