Publicador de continguts

Sanitat.02 - Sol·licitud denúncia habitatges amb deficients condicions de salubritat

Descripció

Expedients denúncia habitatges amb deficients condicions de salubritat (acumulació de fems, deixalles, brutor, etc.)

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol persona física o jurídica

Documentació a aportar

 • Sol·licitud on es denunciin els fets de manera detallada amb la màxima informació possible sol·licitant l'actuació municipal corresponent

On sol·licitar-lo?

Termini de tramitació

3

Normativa

 • Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
 • Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público
 • Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, general de protección de datos
 • Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales
 • Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local
 • Ley 20/2006, de 15 de diciembre, municipal y de régimen local de les Illes Balears
 • Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques
 • Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del règim jurídic del Sector Públic
 • Reglament (UE) 2016/679 del Parlament europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, general de protecció de dades
 • Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals
 • Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases de règim local
 • Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears
 • Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
 • Llei 14/1986, de 25 d'abril, General de Sanitat
 • Llei 23/2006, de 20 de desembre, de capitalitat
 • Ordenança municipal sobre l'us de la xarxa de clavagueram sanitari de 24 de setembre de 2004

Qui tramita la sol·licitud?

Servei de Sanitat

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada

Requisits

Ser major d'edat

Òrgan resolutori

Servei de Sanitat

Observacions

L'Ajuntament pot actuar subsidiariament en cas d'incompliment de l'ordre de la Batlia, de neteja o de clausura de pou negre, essent les despeses a càrrec del denunciat

Efectes de silenci

Desestimatori

Fi via

La resolució posa fi a la via administrativa

Més informació

Es tramiten aquests expedients per molesties (olors, altres) com a conseqüència d'habitatges en deficients condicions de salubritat (acumulació de fems, deixalles). Problemes per manca de connexió al clavagueram sanitari (pous negres)

Data darrera modificació: 31 de març de 2024