Publicador de continguts

Informació urb.01 - Informe sobre consulta urbanística o Certificat d'aprofitament urbanístic

Descripció

El certificat d’aprofitament urbanístic expressa quin és el règim urbanístic aplicable a la finca o les finques en el moment de la seva sol·licitud i indica els instruments de planejament i gestió urbanístics aplicables; si hi escau l’afectació de determinacions d’instruments d’ordenació territorial, la classificació i la qualificació del sòl, el sector de planejament de desenvolupament o l’àmbit d’actuació urbanística en què s’inclou la finca, i les altres determinacions urbanístiques significatives, tant d’ordenació estructural com detallada, que condicionin l’aprofitament i l’ús del terreny, en especial les referides a les possibilitats d’urbanització i edificació. 

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol persona amb capacitat d’obrar.

Documentació a aportar

 • Sol·licitud. 
 • Justificant d’abonament de la taxa prevista a l’Ordenança fiscal de l’any en curs (concepte fiscal 310). Autoliquidació de 36,28 €.
 • Referència cadastral (acreditada amb un document cadastral o una fotocòpia del rebut de l’IBI).

On sol·licitar-lo?

Es pot tramitar via telemàtica o presencial davant qualsevol Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Palma OAC (Registre) i les altres establertes a l’art. 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Atès l’art. 14.2 de la Llei 39/2015, en tot cas estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per a la realització de qualsevol tràmit d’un procediment administratiu, almenys, els següents:

 • Les persones jurídiques.
 • Les entitats sense personalitat jurídica.
 • Els que exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi col·legiació, per als tràmits i les actuacions que realitzen amb les administracions públiques en exercici d’aquesta activitat professional. En tot cas, dins aquest col·lectiu s’entenen inclosos els notaris i els registradors de la propietat i mercantils.
 • Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l’Administració. 

Termini de tramitació

1 mes

Preu i forma de pagament

Taxa prevista per l'ordenança fiscal de l'any en curs (concepte 310): autoliquidació de 36,28€

Forma pagament: autoliquidació:

 • Presencialment: el document d’autoliquidació, per a fer el pagament, l’entrega  l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) a la persona interessada, quan es presenta la sol·licitud del tràmit.
 • Telemàticament: el document d’autoliquidació, per a fer el pagament, s’envia per correu electrònic a la persona interessada, quan es presenta la sol·licitud del tràmit.

Normativa

 • Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears (LUIB). 
 • Reglament general de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears, per a l’illa de Mallorca (RGLUIBM). (BOIB de 22/04/2023,  núm. 51).
 • Pla general de Palma (PG 2023); aprovació definitiva el 28/04/2023 (BOIB de 30/05/23, núm. 71, i BOIB de 10/06/2023, núm. 77).
 • Pla general d’ordenació urbana (PGOU 1998); aprovació definitiva el 23/12/1998 (BOIB de 02/02/1999, núm. 15) i les seves modificacions.
 • Pla de reconversió integral de la Platja de Palma (PRI); aprovació definitiva el 24/04/2015 (BOIB de 21/05/2015, núm. 76).
 • Altra normativa sectorial. 

Qui tramita la sol·licitud?

Servei d’Informació i Atenció Urbanística
Av. de Gabriel Alomar, 18, 4t
07006 Palma 
Tel. 971 22 59 00 - extensió 8127 
Horari: de 9 a 13 h, de dilluns a divendres
Adreça electrònica: guia2014@palma.cat

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada

Òrgan resolutori

Servei d’Informació i Atenció Urbanística
Av. de Gabriel Alomar, 18, 4t
07006 Palma 
Tel. 971 22 59 00 - extensió 8127 
Horari: de 9 a 13 h, de dilluns a divendres
Adreça electrònica: guia2014@palma.cat

Efectes de silenci

No n'aplica

Fi via

Sense classificar

Més informació

A les sol·licituds, s’ha d’indicar el local o l’habitatge i la situació, el carrer i el número postal.

La persona interessada ha d’indicar telèfon de contacte i signar tota la documentació.

Data darrera modificació: 10 d’abril de 2024