Publicador de continguts

Recaptació.02 - Sol·licitud de certificat de deutes o d'estar al corrent de pagament

Descripció

Expedició de document que certifica, a data d'expedició, de l'existència o no de deutes (és a dir impostos, tributs i/o sancions que són objecte de providència de constrenyiment), d'acord amb les bases de dades municipals.

Qui ho pot sol·licitar?

Subjecte obligat tributari del deute

Documentació a aportar

  •  Sol·licitud (doc. sol·licitud general) 
  •  Presentació de DNI en cas de ser subjecte obligat tributari del deute 
  •  Autorització i DNI en cas de representació de persona física 
  •  Document d'identificació fiscal i autorització de representació o escritura de poders en cas de societats

On sol·licitar-lo?

Requisits

  •  A la sol·icitud s'ha d'especificar una adreça electrònica o núm. de telèfon de contacte. 
  •  L'entrega del certificat al sol·icitant es farà prèvia identificació amb el DNI i pagament de la taxa d'expedició de documents en vigor a l'ordenança fiscal

Observacions

  •  Tramita la sol·licitud la Secció de Recaptació (Pl Santa Eulàlia, 9, 1r pis) horari de 8.30 a 13.30h de dilluns a divendres recaptaciovol@palma.cat 
  •  Una vegada rebuda la sol·licitud la Secció de Recaptació contactarà amb el sol·licitant

Data darrera modificació: 20 de maig de 2024