Publicador de continguts

Recaptació.01 - Sol·licitud d'ajornament i/o fraccionament de rebuts, liquidacions i multes en periode voluntari

Descripció

L'ordenança fiscal contempla la possibilitat d'ajornar i/o fraccionar els deutes tributaris: rebuts, liquidacions i multes (sense reducció).

Per l'ajornament i/o fraccionament dels rebuts anuals corresponents a l'impost de béns inmobles (IBI), d'activitats econòmiques (IAE), de vehicles de tracció mecànica (IVT) i les taxes de tractament de residus sòlids (TRS) i d'entrada de vehicles, o de tributs/sancions que es trobin en periode executiu la sol·licitud la tramita l'Agència tributària de les Illes Balears (ATIB):

https://www.atib.es/TL/Domiciliacion/Default.aspx


C. Francesc de Borja Moll, 22 / C. de Isidoro Antillón, 19 A

Tel. 971 462 270

Qui ho pot sol·licitar?

Subjecte obligat tributari del deute

Documentació a aportar

  •  Sol·licitud (doc. sol·licitud general)
  •  Presentació de DNI en cas de ser subjecte obligat tributari del deute
  •  Autorització i DNI en cas de representació de persona física
  •  Document d'identificació fiscal i autorització de representació o escritura de poders en cas de societats
  •  Documentació que demostri la titularitat del compte bancari cas que es vulgui domiciliar l'ajornament/fraccionament.

On sol·licitar-lo?

Normativa

Ordenança fiscal general vigent

Requisits

· El deute s'ha de trobar en situació de pagament voluntari

· A la sol·licitud s'ha d'especificar una adreça electrònica o núm. de telèfon de contacte

Observacions

  •  Tramita la sol·licitud la Secció de Recaptació (Pl Santa Eulàlia, 9, 1r pis) horari de 8.30 a 13.30h de dilluns a divendres recaptaciovol@palma.cat 
  •  Una vegada rebuda la sol·licitud la Secció de Recaptació contactarà amb el sol·licitant

Data darrera modificació: 31 de març de 2024