Publicador de continguts

Obres.11 - Devolució de l'aval a expedients de llicència urbanística

Qui ho pot sol·licitar?

L'interessat

Documentació a aportar

  • Sol·licitud
  • Còpia de l'aval presentat

On sol·licitar-lo?

Es pot tramitar via telemàtica o presencial davant qualsevol Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Palma OAC (Registre) i les altres establertes a l’art. 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

Art. 14.2 de la Llei 39/2015: En tot cas, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per a la realització de qualsevol tràmit d'un procediment administratiu, almenys, els següents subjectes: 

  •  Les persones jurídiques.
  • Les entitats sense personalitat jurídica. 
  • Els que exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi col·legiació obligatòria, per als tràmits i les actuacions que realitzen amb les administracions públiques en exercici d'aquesta activitat professional. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils. 
  • Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.  

Termini de tramitació

6 mesos

Normativa

  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
  • Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears. 
  • Reglament general de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears per a l’illa de Mallorca. 

Qui tramita la sol·licitud?

Departament d'Obres i Qualitat de l'Edificació
Av. de Gabriel Alomar, 18 bajos, baixos, 07006 Palma 
Tel. 971 22 59 00 - ext. 8549 
obres@palma.cat 

Atenció telefònica administrativa, de dilluns a divendres de 9 a 14 h 
Atenció telefònica amb els tècnics, dilluns de 12 a 14 h 
Cita amb els tècnics a través del web municipal 
 

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada

Requisits

Ser el titular de la llicència o el seu representant legal; ser el promotor.

Òrgan resolutori

Departament d'Obres i Qualitat de l'Edificació
Av. de Gabriel Alomar, 18 bajos, baixos, 07006 Palma 
Tel. 971 22 59 00 - ext. 8549 
obres@palma.cat 

Atenció telefònica administrativa, de dilluns a divendres de 9 a 14 h 
Atenció telefònica amb els tècnics, dilluns de 12 a 14 h 
Cita amb els tècnics a través del web municipal 
 

Observacions

Òrgan resolutori: Junta de Govern de l’Ajuntament de Palma
Fi de la via administrativa: La resolució dictada exhaureix la via administrativa 

Efectes de silenci

No n'aplica

Fi via

La resolució posa fi a la via administrativa

Data darrera modificació: 11 d’abril de 2024