Publicador de continguts

Qualitat.01 - Queixes i suggeriments

Descripció

Les persones interessades poden presentar queixes, suggeriments, felicitacions o peticions sobre els serveis que presta l'Ajuntament de Palma, les quals són tramitades pels responsables municipals en un termini màxim de 45 dies.

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol persona interessada

On sol·licitar-lo?

Per Internet: clicau aquí per accedir al formulari de queixes i suggeriments.

Per telèfon: 010 / 971225900 / 630308226

Presencial: 

. Clicau aquí per accedir a la informació de les Oficines d'Atenció a la Ciutadania.

. Clicau aquí per accedir a la informació sobre la ubicació de les bústies de queixes i suggeriments.

Termini de tramitació

45

Normativa

  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques
  • Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del règim jurídic del Sector Públic
  • Reglament (UE) 2016/679 del Parlament europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, general de protecció de dades
  • Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals
  • Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases de règim local
  • Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears
  • Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
  • Reglament orgànic dels drets de la ciutadania de l'Ajuntament de Palma

Normativa de referència, no obligatòria:

  • UNE 93200 (requisits de les cartes de serveis)
  • Norma UNE-ISO 10002:2018 (Gestió de la qualitat. Satisfacció del client. Directrius per al tractament de les queixes a les organitzacions)

Requisits

Presentar les queixes o els suggeriments amb un llenguatge llegible o entenedor i respectuós, i en qualsevol de les dues llengües oficials a la comunitat autònoma.

Observacions

Presentar demandes municipals de servei no condiciona l'exercici d'altres accions o drets que es puguin exigir d'acord amb la normativa reguladora de cada procediment.

Més informació

Carta de compromisos d'Atenció a la Ciutadania.

Data darrera modificació: 28 de febrer de 2024