Publicador de continguts

Protocol.01 - Celebració de matrimonis civils (sol·licitud noces)

Descripció

L'Ajuntament de Palma celebra matrimonis civils els divendres de 17:30 a 18:30 h a l'Ajuntament (al Saló de Sessions) i els dissabtes de 11.30 a 12.30 h, durant tot l'any tant a l'Ajuntament com al Castell de Bellver (Sala del Tron). Les cerimònies se celebren sempre amb un interval de 30 minuts i tenen una durada aproximada de 15 minuts. Cada dia només se celebraran a un dels dos llocs esmentats. Els dies festius no hi ha servei.

Els mesos de gener, agost i desembre no se celebren noces.

Per a contreure matrimoni civil a l'Ajuntament de Palma es recomana seguir les passes que s'indiquen al document adjunt.

Preu i forma de pagament

Taxa de celebració noces fixada a l'Ordenança Municipal de l'any en curs, concepte 310,00, tarifes 42 i 43

Qui tramita la sol·licitud?

Gabinet de Protocol
Pl. de Santa Eulàlia, 9, 2a planta
Tel. 971 22 59 29
Fax: 971 22 59 28
Adreça electrònica: ceremonial@palma.cat

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada

Òrgan resolutori

Gabinet de Protocol
Pl. de Santa Eulàlia, 9, 2a planta
Tel. 971 22 59 29
Fax: 971 22 59 28
Adreça electrònica: ceremonial@palma.cat

Efectes de silenci

No n'aplica

Fi via

La resolució posa fi a la via administrativa

Data darrera modificació: 5 de març de 2024