Publicador de continguts

Obres.05 - Projecte d'execució d'una llicència urbanística

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol persona física o jurídica que sigui promotora de l’actuació.

Documentació a aportar

 • Sol·licitud.
 • Projecte d’execució (desenvolupament de l’inicial) visat.
 • Nomenament de direcció facultativa competent.
 • Nomenament d’una empresa constructora.
 • Estudi de seguretat i salut.
 • Còpia de l’alta del constructor en el Cens d’empresaris, professionals i retenidors (model 036 de l’Agència Tributària). En cas que el constructor estigui subjecte a l’impost d’activitats econòmiques se n’haurà de presentar fotocòpia de l’alta o el darrer rebut de l’IAE.
 • Projecte de telecomunicacions, si s’escau.
 • Projecte d’activitats (si s’escau).
 • Gestió de residus: resguard del dipòsit de la fiança del Consell de Mallorca. 
 • Contracte amb MacInsular, avaluació del volum i les característiques dels residus que s’originen.
 • Acreditació de la representació, si s’escau.

On sol·licitar-lo?

Es pot tramitar via telemàtica o presencial davant qualsevol Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Palma OAC (Registre) i les altres establertes a l’art. 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Art. 14.2 de la Llei 39/2015: En tot cas, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per a la realització de qualsevol tràmit d’un procediment administratiu, almenys, els següents subjectes:

 • a) Les persones jurídiques.
 • b) Les entitats sense personalitat jurídica.
 • c) Els que exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi col·legiació obligatòria, per als tràmits i les actuacions que realitzen amb les administracions públiques en exercici d’aquesta activitat professional. En tot cas, dins d’aquest col·lectiu s’entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
 • d) Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l’Administració. 

Termini de tramitació

1 mes

Preu i forma de pagament

Si s’escau s’ha de pagar la taxa i l’ICO vigent mitjançant l’autoliquidació. Només en el cas en què hi hagi un augment de pressupost d’execució material del projecte bàsic.

Normativa

 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques.
 • Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana.
 • Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears (LUIB).
 • Reglament general de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears per a l’illa de Mallorca (RLUIB).
 • Llei 6/1997, de 8 de juliol, de sòl rústic de les Illes Balears.
 • Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears (BOIB núm. 186, ext., de 27/12/2006).
 • Reglament de serveis de les corporacions locals, aprovat per decret de 17 de juny de 1955.
 • Pla general del municipi de Palma, aprovat el 28/04/2023 (BOIB núm. 71, de 30 de maig de 2023).
 • Pla general d’ordenació urbana - PGOU 1998 (BOIB núm. 15, de 02/02/1999) i modificació de les Normes urbanístiques –Text refós 2006 (BOIB núm. 170, de 30/11/2006).
 • Decret 145/1997, de 21 de novembre, pel qual es regulen les condicions d’higiene i instal·lacions per al disseny i l’habitabilitat d’habitatges així com l’expedició de cèdules d’habitabilitat (BOCAIB de 6 de desembre).
 • Reial decret llei 1/1998, de 27 de febrer, sobre infraestructures comunes als edificis per a l’accés als serveis de telecomunicació.
 • Decret 20/2003, de 28 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament de supressió de barreres arquitectòniques (BOIB de 18 de març).
 • Resolució d’inici del servei públic obligatori insularitzat per a la gestió dels residus de construcció, demolició, voluminosos i pneumàtics fora d’ús de l’illa de Mallorca (BOIB núm. 171, de 15 de novembre de 2005).
 • Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi tècnic de l’edificació.
 • Altra normativa aplicable segons el cas (plans directors sectorials, pla territorial insular...).

Qui tramita la sol·licitud?

Departament d’Obres i Qualitat de l’Edificació
Av. de Gabriel Alomar, 18, baixos, 07006 Palma
Tel. 971 22 59 00 - ext. 8549
obres@palma.cat
Atenció telefònica administrativa de dilluns a divendres de 9 a 14 h
Atenció telefònica amb els tècnics: dilluns de 12 a 14 h
Cita amb els tècnics a través del web municipal

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada

Requisits

Ser el representant, en cas d'empresa o associació

Òrgan resolutori

Departament d’Obres i Qualitat de l’Edificació
Av. de Gabriel Alomar, 18, baixos, 07006 Palma
Tel. 971 22 59 00 - ext. 8549
obres@palma.cat
Atenció telefònica administrativa de dilluns a divendres de 9 a 14 h
Atenció telefònica amb els tècnics: dilluns de 12 a 14 h
Cita amb els tècnics a través del web municipal

Efectes de silenci

Estimatori

Fi via

La resolució no posa fi a la via administrativa

Més informació

Si l'Ajuntament no em contesta, què puc fer? Si en el termini d'un mes des que es presenta el projecte no s'ha rebut contestació es pot entendre aprovat el projecte d'execució per silenci administratiu.

Conformement a l’article 152.5 de la LUIB, quan la llicència d’obres s’ha sol·licitat i obtingut mitjançant la presentació d’un projecte bàsic, és preceptiva, en el termini màxim de 6 mesos des de la seva concessió, la presentació del projecte d’execució, ajustat a les determinacions d’aquell. 
No presentar el projecte d’execució dins aquest termini implica, per ministeri legal, l’extinció dels efectes, i s’ha de sol·licitar una nova llicència.

L’Ajuntament disposa d’un mes per a comprovar l’adequació del projecte amb el projecte bàsic. Transcorregut aquest termini sense que l’òrgan municipal competent notifiqui a la persona interessada una resolució en contra, es podran iniciar les obres. 

Si l’òrgan municipal detecta, transcorregut el termini d’un mes, alteracions de les determinacions del projecte bàsic d’acord amb les quals es va atorgar la llicència, s’ordenarà la paralització immediata de les obres i la iniciació de l’expedient de modificació del projecte, llevat dels supòsits prevists a l’article 156.2 de la LUIB.

Data darrera modificació: 11 d’abril de 2024