Publicador de continguts

Policia.09 - Sol·licitud de certificat amb informe policial - NO APTE PER AJUDES DEL GOVERN

Descripció

Certificat que acredita el domicili on actualment està empadronat l'interesat, en un període al qual no hi estaba.

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol persona física

Documentació a aportar

  • Sol·licitud escrita.
  • Justificant del pagament de la taxa municipal.

On sol·licitar-lo?

Preu i forma de pagament

Taxa de 22,27€, fixada a l'ordenança fiscal de l'any en curs.

Normativa

  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  • Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.
  • Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garanties dels  drets digitals.
  • Ordenances fiscals i de preus públics 2021.
  • Real Decreto 1690/1986, 11 juliol,pel qual s' aprova el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals.

Qui tramita la sol·licitud?

Gestió i Documentació Interna - Policia Local de Palma

Carrer de Son Dameto, 1 - 07013 Palma

Tel. 971 225 500 - Ext. 2125/2126 -  gestiointerna@pol.palma.cat  

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada

Requisits

Estar empadronat al domicili del qual es demana el certificat. 

Òrgan resolutori

Gestió i Documentació Interna - Policia Local de Palma

Carrer de Son Dameto, 1 - 07013 Palma

Tel. 971 225 500 - Ext. 2125/2126 -  gestiointerna@pol.palma.cat  

Observacions

QUEDEN EXCLOSOS ELS CERTIFICATS PER A L'OBTENCIÓ D'AJUDES DEL GOVERN QUE ES PODEN SOL·LICITAR DIRECTAMENT A QUALSEVOL OFICINA D'ATENCIÓ A LA CIUTADANIA

Data darrera modificació: 31 de març de 2024