Publicador de continguts

Policia.07 - Obtenció de la llicència d'armes de 4a categoria (aire comprimit) - Targeta d'armes

Descripció

Obtenció de la llicència d'armes, 4a categoria (aire comprimit)

Qui ho pot sol·licitar?

Persona física

Documentació a aportar

  • DNI/NIE original
  • Certificat d'antecedents penals o certificat de carència dels mateixos (Gerència territorial del Ministeri de Justícia, C/ Posada de la Real, 6).
  • Informe de aptitud psicofísica expedit per centre mèdic autoritzat.
  • Relació d'armes a autoritzar, incloent-hi cadascuna: marca, model, categoria, núm. sèrie, calibre i tipus).
  • 3 Fotografies de l'arma (una de cada costat i una del número de sèrie). 
  • Document que acrediti l'adquisició de l'arma (factura, contracte de compravenda, donació...).
  • Còpia DNI/NIE del venedor o propietari anteriorEn cas de renovació haureu de lliurar la targeta antiga.
  • Justificant del pagament de la taxa.

On sol·licitar-lo?

Termini de tramitació

3 mesos

Preu i forma de pagament

Concepte 310-00, tarifa 16. Es fa efectiu a les OAC juntament amb la sol·licitud.

Si totes les armes són de la mateixa categoria, el mateix titular i fins a un màxim de 6 armes en una mateixa sol·licitud, paga un sol segell.

Normativa

Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Qui tramita la sol·licitud?

Secció de Gestió i Documentació Policial

Edifici de la Policia Local

Carrer de Son Dameto, 1, baixos

Tel. 971225550

A/e: gestiopolicial@pol.palma.cat  

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada

Requisits

Empadronat a Palma

Òrgan resolutori

Secció de Gestió i Documentació Policial

Edifici de la Policia Local

Carrer de Son Dameto, 1, baixos

Tel. 971225550

A/e: gestiopolicial@pol.palma.cat  

Efectes de silenci

No n'aplica

Fi via

Es pot interposar recurs administratiu

Més informació

On s'ha de sol·licitar? A qualsevol OAC (Registre)

Per a quantes armes puc tenir llicència i per quin termini? Per a armes de categoria 4a.1r (semiautomàticas i de repetició) es pot atorgar llicència per fins a 6 armes per un termini de 5 anys i per les de tipus 4a.2n (d'un sol tir) se'n poden autoritzar un nombre il·limitat per a un termini indefinit.

On s'ha de retirar la targeta? A la OAC Sant Ferran (gestió i documentació policial)

Data darrera modificació: 31 de març de 2024