Publicador de continguts

Policia.05 - Vehicle abandonat

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol persona (fins i tot de manera anònima)

Documentació a aportar

  • Sol·licitud verbal o escrita
  • En cas de sol·licitud escrita:

On sol·licitar-lo?

Peticions escrites:

Peticions verbals

  • Al  telèfon d'atenció al ciutadà 010.

Normativa

  • Ordenança municipal de circulació (BOIB núm. 80, de 5 de juliol de 2001), modificada per acord del Ple de 26 de setembre de 2002 (BOIB núm. 126, de 19 d'octubre).
  • Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, que aprova el Text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat vial.
  • Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sols contaminats per a una economía circular.
  • Reial decret 265/2021, de 13 d’abril, sobre vehicles al final de la seva vida útil i pel que es modifica el Reglament General de Vehicles, aprovat pel Reial Decret 2822/1998, de 23 de desembre. 

Qui tramita la sol·licitud?

Policia Local de Palma

Carrer de Son Dameto, 1 (cantonada amb Avda. Sant Ferran)

Telf.: 971.22.55.00
ext. 2133

Forma d'iniciació

Petició persona interessada o ofici indistintament

Òrgan resolutori

Policia Local de Palma

Carrer de Son Dameto, 1 (cantonada amb Avda. Sant Ferran)

Telf.: 971.22.55.00
ext. 2133

Efectes de silenci

No n'aplica

Fi via

La resolució no posa fi a la via administrativa

Més informació

Es retiren tots els vehicles abandonats? Sí, prioritzant els que es consideren residus sòlids urbans (els que no són aptes per a circular: vehicles avariats, sense plaques de matrícula, amb falta de components...).

Data darrera modificació: 5 de març de 2024