Publicador de continguts

Policia.03 - Entrega voluntària de vehicle als dipòsits municipals perquè es desballesti i se'n tramiti la baixa definitiva

Descripció

Entrega voluntària de vehicle als dipòsits municipals perquè es desballesti i se'n tramiti la baixa definitiva

Qui ho pot sol·licitar?

La persona titular del vehicle

Documentació a aportar

  • imprès de renúncia, que es facilita al dipòsit mateix

  • fotocòpia del DNI (si es tracta de persones físiques)

  • fotocòpia de l'escriptura de constitució (si es tracta de persones jurídiques)

  • original del permís de circulació o declaració jurada en cas de no tenir el permís

On sol·licitar-lo?

Dipòsit municipal de vehicles - Son Toells

Tràmit a qualsevol OAC

Preu i forma de pagament

Servei gratuït

Normativa

  • Ordenança municipal de circulació (BOIB núm. 80, de 5 de juliol de 2001), modificada per acord del Ple de 26 de setembre de 2002 (BOIB núm. 126, de 19 d'octubre).
  • Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, que aprova el Text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat vial.
  • Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sols contaminats per a una economía circular.
  • Reial decret 265/2021, de 13 d’abril, sobre vehicles al final de la seva vida útil i pel que es modifica el Reglament General de Vehicles, aprovat pel Reial Decret 2822/1998, de 23 de desembre. 

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada

Requisits

Qui ho pot fer: la persona titular del vehicle

Observacions

L'Ajuntament s'encarrega de descontaminar i destruir el vehicle i en tramita la baixa definitiva davant la Direcció Provincial de Trànsit.

Efectes de silenci

No n'aplica

Fi via

La resolució no posa fi a la via administrativa

Més informació

Si el vehicle s’entrega directament a Son Toells, l’imprès de renuncia i altre documentació original s’ha d’entregar en el Registre. 

Data darrera modificació: 5 de març de 2024