Publicador de continguts

Policia.04 - Renúncia voluntària de vehicle a la via pública o als dipòsits municipals perquè es desballesti i se'n tramiti la baixa definitiva

Descripció

Renúncia voluntària de vehicle a la via pública o als dipòsits municipals perquè es desballesti i se'n tramiti la baixa definitiva

Qui ho pot sol·licitar?

Titular del vehicle

Documentació a aportar

  • imprès de renúncia emplenat

  • fotocòpia del DNI (si es tracta de persones físiques)

  • fotocòpia de l'escriptura de constitució (si es tracta de persones jurídiques)

  • original del permís de circulació o declaració jurada en cas de no tenir-ne

On sol·licitar-lo?

Preu i forma de pagament

  • Vehicles a la via pública: 50% de la taxa de retirada (ordenances fiscals de l'Ajuntament de Palma).

  • Vehicles en dipòsit: taxa de retirada + 15 dies de custòdia (ordenances fiscals de l'Ajuntament de Palma).

La taxa s'abona quan el titular del vehicle rep la notificació de la liquidació al seu domicili, en haver acabat el procés.

Normativa

  • Ordenança municipal de circulació (BOIB núm. 80, de 5 de juliol de 2001), modificada per acord del Ple de 26 de setembre de 2002 (BOIB núm. 126, de 19 d'octubre).
  • Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, que aprova el Text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat vial.
  • Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sols contaminats per a una economía circular.
  • Reial decret 265/2021, de 13 d’abril, sobre vehicles al final de la seva vida útil i pel que es modifica el Reglament General de Vehicles, aprovat pel Reial Decret 2822/1998, de 23 de desembre. 

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada

Requisits

El vehicle ha d'estar estacionat al municipi de Palma o retirat en algun dels dipòsits municipals.

Efectes de silenci

No n'aplica

Fi via

La resolució no posa fi a la via administrativa

Més informació

 

Si es tracta d'un vehicle estacionat a la via pública, a l'imprès de renúncia s'ha d'indicar la ubicació exacta (carrer i número) del vehicle perquè la grua el pugui localitzar i retirar.

 

L'Ajuntament s'encarrega de descontaminar i destruir el vehicle i en tramita la baixa definitiva davant la Direcció Provincial de Trànsit.

Si el vehicle té un precinte la Direcció Provincial de Trànsit no en cursa la baixa i l’Ajuntament no acepta la renuncia. 

La renúncia del vehicle no suposa en cap cas la condonació de deutes, precintes i embargaments que el puguin afectar, els quals queden vigents i pendents de resolució per part de la persona interessada.

Els vehicles estacionats al terme municipal de Palma, encara que estiguin censats en un altre municipi, es poden acollir a aquesta campanya voluntària de renúncia de vehicles.

Data darrera modificació: 5 de març de 2024