Publicador de continguts

Població.06 - Moviments naturals de població: naixements i defuncions

Descripció

Les altes per naixement i les baixes per defunció al Padró es produeixen d'ofici (comunicació dels registres civils).

Si es vol tramitar directament, s'ha de presentar ORIGINAL I FOTOCÒPIA del llibre de família (inscripció de naixement) o de la partida de naixement o de defunció. Es pot fer a les OAC sense necessitat de cita prèvia.

Qui ho pot sol·licitar?

La inscripció al Padró d'un nadó la poden sol·licitar els pares conjuntament.

La baixa d'una persona difunta la pot sol·licitar qualsevol persona física que s'identifiqui i aporti el certificat de defunció del seu familiar.

Documentació a aportar

ORIGINAL I FOTOCÒPIA del llibre de família (inscripció de naixement) o de la partida de naixement o de defunció.

Normativa

Reial decret 1690/1986, d'11 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de població i demarcació de les entitats locals

Resolució de 29/04/2020 de la Subsecretaria, per la qual es publica la resolució de 17 de febrero de 2020 de la presidencia de l'INE, per la qual es dicten instruccions tècniques als ajuntaments sobre la gestió del Padró municipal (BOE 02/05/2020).

Forma d'iniciació

Petició persona interessada o ofici indistintament

Requisits

Que el domicili del nadó i/o dels seus pares correspongui al Municipi de Palma.

Efectes de silenci

No n'aplica

Fi via

La resolució no posa fi a la via administrativa

Data darrera modificació: 25 de juliol de 2023