Publicador de continguts

Població.01 - Certificat de residència per a viatges per a residents a Palma (Sense cita prèvia)

Descripció

Vàlid per al descompte de residència per a viatges.

Validesa: 6 mesos des de la data d'expedició, per la qual cosa es pot utilitzar en tots els viatges que es realitzin en aquest període.

Es pot obtenir el certificat per a viatges de manera presencial (OAC i caixers) o electrònica (utilitzant un certificat digital o amb la Targeta Ciutadana).

>> Obtenció de certificat de residència amb TARGETA CIUTADANA

Si s'utilitza la Targeta Ciutadana a la següent pantalla s'ha d'introduir:

 • número de Targeta Ciutadana. No s'han d'introduir els zeros de l'esquerra (per exemple, si el vostre núm. és el 0.012.345.678, heu d'introduir 12345678)
 • data de naixement en format DD/MM/AAAA.

Si teniu Targeta Ciutadana però no disposau del número, podeu recuperar-lo en qualsevol moment a l'àrea de l'usuari (infotci.palma.cat) indicant DNI, data de naixement, correu electrònic i s'enviarà un missatge amb les dades sol·licitades.


>> Obtenció de certificat de residència amb CERTIFICAT DIGITAL

Qui ho pot sol·licitar?

Persona física

Documentació a aportar

Presencial:

Sol·licitud verbal, aportant la següent documentació:

 • ESPANYOLS:
  • DNI, carnet de conduir o passaport
 • ESTRANGERS:
  • Targeta d'identitat estranger
  • passaport o carnet d'identitat del país comunitari + certificat del registre de ciutadà de la Unió Europea  
 • MENORS:
 • CENTRES D'ACOLLIDA:
  • Document expedit pel Consell de Mallorca, amb signatura original i segellat, que indiqui el menor per el qual es demana el certificat, les dades i DNI de la persona que figura com a autoritzada per a recollir-lo, que haurà d'exhibir el document d'identiat de la persona representada -del menor-.
  • En cas de no tenir el document d'identitat del menor, podeu dur el certificat d'alta en el Centre d'Acollida expedit per l'IMAS.

Per Internet

 • certificat digital o targeta ciutadana

Si ve un tercer:

On sol·licitar-lo?

Presencial:

Per Internet:

 • Veure apartat Descripció, en aquesta mateixa pàgina.

Preu i forma de pagament

Presencial:

 • taxa d'expedició de documents administratius, concepte 310-00.

Per Internet:

 • gratuït

Normativa

Reial decret 1316/2001, de 30 de novembre, pel qual es regula la bonificació en les tarifes dels serveis regulars de transport aeri i marítim per als residents a les comunitats autònomes de Canàris i les Illes Balears, i a les ciutats de Ceuta i Melilla.

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada

Requisits

Persones inscrites al Padró municipal de Palma, residents amb passaport comunitari i dels següents països: Noruega, Suïssa, Liechtenstein i Islàndia, els seus familiars nacionals de tercers països beneficiaris del dret de residència o del dret de residència permanent i els ciutadans nacionals de tercers països, residents de llarga duració.

Nota: En els casos dels residents estrangers que s'esmenten, és important recordar que si no tenen el NIE gravat a la seva inscripció padronal, i en conseqüència no figuri el dit NIE al certificat que s'emeti, el dit certificat no serà vàlid als efectes del descompte de viatges.

Ajuda de la Seu Electrònica

Efectes de silenci

No n'aplica

Fi via

La resolució no posa fi a la via administrativa

Més informació

Informació subvencions per al transport aeri (Ministeri de Foment)

Data darrera modificació: 23 de maig de 2024