Publicador de continguts

Plusvàlua.02 - Cita prèvia Plusvàlua

Descripció

L'ordenança reguladora de l'impost estableix obligatoriament el sistema d'autoliquidació, que podrà efectuar mitjançant aquest portal web.

Abans de sol·licitar cita prèvia comprovi si pot realitzar l'autoliquidació de plusvàlua per la web esmentada.

L'atenció al públic es farà amb cita prèvia.

Abans de personar-se a les oficines de la secció de plusvàlua s'ha de demanar cita prèvia per la web o per telèfon

Qui ho pot sol·licitar?

Professionals de la gestió i persones jurídiques tenen l'obligació de relacionar-se amb l'administració de forma electrònica segons l'art.14.2 de la Llei 39/2015 de 2 d'octubre de 2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

El subjecte passiu o el seu representant.

 • En el cas de donacions el subjecte passiu és l'adquirent.
 • En el cas de compra vendes, el subjecte passiu és el transmissor o venedor, si el transmissor és una persona física no resident a Espanya, l'obligat al pagament és el comprador.
 • Documentació a aportar

  • NIF del subjecte passiu i en cas del/de la representant autorització que l'acrediti
  • MÈTODE OBJECTIU: aportar escriptura de transmissió.
  • MÈTODE REAL: aportar escriptura d'adquisició i escriptura de transmissió.
  • SUPÒSITS DE NO SUBJECCIÓ:
   • PER PÉRDUES: aportar escriptura d'adquisició i escriptura de transmissió.
   • SUPÒSIT NO SUBJECCIÓ A TÍTOL GRATUÏT en l'adquisició o transmissió: haurà d'aportar a més el valor declarat en l'impost de Succesions i donacions.
  • Se realitzarà només UNA LIQUIDACIÓ per referència cadastral pel mètode objectiu, si vol la liquidació pel mètode real haurà de sol·licitar-lo mitjançant el registre (presencial o telemàtic)

  On sol·licitar-lo?

  Al portal de l'Ajuntament de Palma (fent clic aquí) o per telèfon al núm. 971 225900 ext. 1047.

  SOL·LICITAR CITA PRÈVIA

  Normativa

  Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre l'increment de valors dels terrenys de naturalesa urbana de l'any en curs.

  Requisits

  Professionals de la gestió i persones jurídiques tenen l'obligació de relacionar-se amb l'administració de forma electrònica segons l'art.14.2 de la Llei 39/2015 de 2 d'octubre de 2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  Només pot accedir a les dependències municipals una sola persona amb documentació que l'acrediti com subjecte pasiu, o be com a representant.

  * És obligatori l'ús de mascareta.

  * De manera excepcional, poden personar-se dues persones en el cas de persones majors, persones amb infants o persones estrangeres acompanyades de traductor

  Més informació

  Puc demanar cita per telèfon ?
  Sí, en el cas que no disposi d'accés a la pàgina web es pot demanar cita prèvia al telèfon núm. 971 225900 ext. 1047.

  Abast Sentència del Tribunal Suprem núm. 339/2024, de 28 de febrer relativa a l'IIVTNU (Plusvàlua)
  Les liquidacions que es veurien afectades per aquesta nova sentència del Tribunal Suprem serien aquelles liquidacions fermes i pagades en les que el reclamant acrediti que no es va produir increment de valor i sempre que no estiguin prescrites (4 anys a comptar des del seu pagament, FJ 12è).

Data darrera modificació: 16 d’abril de 2024