Publicador de continguts

Plusvàlua.01 - IVTNU (Municipi de Palma) Informació i càlcul de l'impost

Descripció

El pagament de l'impost de l'increment de valor del terreny de naturalesa urbana (plusvàlua) com a conseqüència de la transmissió d'un bé immoble (pis, casa, plaça d'aparcament, local, traster...)i quan es constitueix o es transmet un dret real. Els drets reals més habituals son l'usdefruit i el dret d'habitació.

L'increment de valor del terreny es produeix des que es va adquirir la propietat fins que es transmet. Atenció: No s'ha de pagar l'impost si no s'ha produït l'increment de valor del terreny o la normativa vigent estableix que no s'ha de fer, però és obligatori declarar la transmissió i aportar els títols que documentin la transmissió i l'adquisició.

La documentació s'haurà de presentar telemàticament o presencialment en qualsevol de les oficines d'atenció a la ciutadania (OAC) de l'Ajuntament de Palma. LA FALTA DE DECLARACIÓ CONSTITUIRÀ UNA INFRACCIÓ (ART.45 Ordenança fiscal general de l'Ajuntament de Palma)

Qui ho pot sol·licitar?

El subjecte passiu de l'impost segons l'article 6 de l'Ordenança fiscal o el seu representant. El representant sempre ha de ser del subjecte passiu.

En el cas de donacions el subjecte passiu és l'adquirent. En el cas de compravendes, el subjecte passiu és el transmissor o venedor.

En el cas de compravenda, si el transmissor o venedor és una persona física no resident a Espanya, l'obligat al pagament és el comprador.

Quan iniciar el tràmit?

Instruccions per fer el tràmit de l'autoliquidació:
· Seleccionau l'estimació o el tipus d'autoliquidació que correspongui (compravenda, donació, cessió o herència).
· Ompliu tots els camps que es demanen i sol·licitau el càlcul o l'autoliquidació clicant al final del formulari, que generarà un document PDF que correspon a l'imprès d'autoliquidació de plusvàlua.
· Bonificacions:

Les bonificacions només són aplicables a les herències, pròrrogues d'herència i donacions per definició complint uns requisits regulats a l'article 9 de l'Ordenança fiscal. PER A L'APLICACIÓ D'AQUESTA BONIFICACIÓ CAL QUE L'ADQUISICIÓ ES MANTIGUI DURANT ELS CINC ANYS SEGÜENTS A LA MERITACIÓ DE L'IMPOST, LLEVAT QUE L'ADQUIRENT MORI DINS AQUEST TERMINI.

· S'han de fer tantes autoliquidacions com dates de transmissió anteriors. Aquest imprès es pot imprimir i/o gravar en el vostre PC. El document inclou tres còpies, una per a la persona que sol.licita, una altra per a la secció de Plusvàlua i un altre per fer el pagament al banc.

· Imprimiu els 3 fulls resultants clicant a "Fulls d'autoliquidació" i feis el pagament a qualsevol de les entitats col·laboradores (CAIXABANK, Banca March, BBVA i Banco Santander).

· Nota Important: Un cop fet el pagament i per que se tingui com a realitzada correctament l'autoliquidació, s'ha d'aportar una còpia de l'escriptura objecte de la transmissió juntament amb l'exemplar de l'autoliquidació per a l'Ajuntament amb el segell del banc en el termini de 30 dies hàbils comptats des de la data de la transmissió o de la donació (6 mesos en el cas d'herència). La documentació s'haurà de presentar telemàticament o presencialment en qualsevol de les oficines d'atenció a la ciutadania (OAC) de l'Ajuntament de Palma o bé, enviant-la per correu administratiu a l'Ajuntament de Palma, Plaça Santa Eulàlia, núm. 9, 07001, Palma.
L'incompliment de l'anterior obligació donarà lloc a l'inici d'un procediment sancionador dels previstos a la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, que podrà finalitzar amb sanció pecuniària.


Per poder omplir el formulari és necessari que tingui activat el suport de Javascript al navegador. Si no sap cóm fer-ho, consulti la documentació o l'ajuda del seu navegador.

Preu i forma de pagament

Termini de presentació i pagament

Els subjectes passius estan obligats a practicar autoliquidació i a ingressar el seu imports en els següents terminis, comptats des de la data en què es produeixi la meritació de l'Impost:

  • Quan es tracti d'actes inter vivos, trenta dies hàbils.
  • Quan es tracti d'actes per causa de mort, sis mesos, prorrogables fins a un any, a requesta del subjecte passiu

Normativa

RDL 2/2004, de 5 de març que aprova el Text refós de la llei d'hisendes locals (modificat respecte de la plusvàlua pel Real Decret llei 26/2021, de 8 de novembre

Ordenances fiscals

Requisits

L'aplicació permet obtenir el càlcul d'una plusvàlua a nivell informatiu. Per fer això es necessiten les següents dades: referència cadastral d'Hisenda, data de transmissió actual i data de transmissió anterior.
Si es vol fer l'autoliquidació completa és necessari tenir l'escriptura pública per emplenar totes les dades.

Observacions

NOUS MÈTODES DE CÀLCUL (RD Llei 26/2021, de 8 de novembre):

MÈTODE OBJECTIU: es té en compte el valor cadastral, el període de temps entre l'adquisició i transmissió i un coeficient determinat per llei. És el càlcul que s'utilitzarà sempre, a excepció que s'opti expressament pel mètode real.

MÈTODE REAL: es tenen en compte els preus d'adquisició i venda; correspon al subjecte passiu aportar la documentació per acreditar aquests valors i només s'aplicarà a petició seva expressa. En aquest cas se té en compte la proporció que representi en la data de meritació de l'impost el valor cadastral del terreny respecte del valor cadastral total i aquesta proporció s'aplicarà tant al valor de la transmissió com, en el seu cas, al d'adquisició.

Per a qualsevol dubte posau-vos en contacte amb la Secció de Plusvàlua del Ajuntament, Plaça. Sta Eulàlia, 9-1er pis, adreça electrònica: plusvalua@palma.cat , Tel. 971.22.59.00 , extensió 1047.

Més informació

Pagament de Plusvàlues

Re-impresió de Plusvàlues

Es necessari disposar de DNI del transmissor i de la clau de l'autoliquidació

Data darrera modificació: 29 de febrer de 2024