Publicador de continguts

Planejament.08 - Pla parcial a iniciativa privada

Descripció

El pla parcial és l'instrument per al desenvolupament i la concreció de l'ordenació urbanística que culmina el sistema de planejament al sòl urbanitzable, llevat de la redacció d'estudis de detall

Qui ho pot sol·licitar?

Indiferent

Documentació a aportar

 • sol·licitud amb la documentació que figura a l'art. 96 i ss. i 178 del Reglament general de la Llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl per a l'illa de Mallorca
 • projecte tècnic (3 exemplars)*
  • 2 exemplars del projecte tècnic en suport paper i
  • 1 exemplar en suport CD i format PDF
 • documentació ambiental
 • relació de propietaris dels terrenys
 • documentació registral de la propietat dels terrenys
 • relació de propietaris afectats a l'àmbit d'actuació
 • acreditació de la representació si escau

* Requisits que ha de complir la documentació gràfica que es presenti:

 • 2 exemplars del projecte en suport paper. Amb format reduïble a la grandària de DINA4. Qualsevol projecte que estigui basat en cartografia haurà de complir amb les següents normes:
  • S'emprarà el Sistema de Referència geodèsic oficial a Espanya. Aquest sistema és el ETRS89 (European Terrestrial Reference System 1989). Té associat l'el·lipsoide GRS80 i està materialitzat en el marc que defineix la Xarxa Geodèsica Nacional per Tècniques Espacials, REGENTI.
  • Es prendrà com a referència d'altituds les referències mareogràfiques locals, els orígens de les quals estan definits per la Direcció general de l' Institut Geogràfic Nacional.
  • S'adoptarà, en la cartografia i escales mes usuals, el sistema de referència ETRS-Transversa de Mercator
 • 1 exemplar en suport CD, amb els arxius corresponents tant en format CAD (DWG o DGN) com en format PDF i amb signatura i diligència digital . Amb la Normativa a publicar (només als instruments de Planejament) en versió catalana i castellana.

On sol·licitar-lo?

Qualsevol OAC (Registre) i les altres establertes a l'art. 16.4 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Normativa

 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
 • Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei del Sòl i Rehabilitació Urbana
 • Reglament general de la Llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl, per a l'Illa de Mallorca
 • Llei 14/2000, de 21 de desembre, d'ordenació territorial (BOIB núm. 157, ext., de 27 de desembre del 2000)
 • Pla territorial de Mallorca (BOIB núm. 188, ext., de 31/12/2004), 1a modificació (BOIB núm. 90, de 15/06/2010) i 2a modificació (BOIB núm. 18, ext., de 04/02/2011
 • Pla general d'ordenació urbana - PGOU 1998  (BOIB núm. 15, de 02/02/1999) i modificació de Normes urbanístiques -Text refós 2006 (BOIB núm. 170, de 30/11/2006)
 • d'altra normativa complementària

Qui tramita la sol·licitud?

Tramitació: Servei Jurídicoadministratiu de Planejament
Av. de Gabriel Alomar, 18, 5è
07006 Palma de Mallorca
Tel. 971 22 59 00 - 630 308 226 (centraleta), extensió 8506, 8512 i 8517
Atenció a la ciutadania: d'11 a 14 h (amb cita prèvia)

Resolució: Acord del Ple de l'Ajuntament, Es sotmet a información pública.

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada

Òrgan resolutori

Tramitació: Servei Jurídicoadministratiu de Planejament
Av. de Gabriel Alomar, 18, 5è
07006 Palma de Mallorca
Tel. 971 22 59 00 - 630 308 226 (centraleta), extensió 8506, 8512 i 8517
Atenció a la ciutadania: d'11 a 14 h (amb cita prèvia)

Resolució: Acord del Ple de l'Ajuntament, Es sotmet a información pública.

Fi via

La resolució posa fi a la via administrativa

Data darrera modificació: 5 de març de 2024