Publicador de continguts

Planejament.06 - Modificació del PGOU a iniciativa privada

Descripció

Alteració del Pla General mitjançant la introducció de qualsevol tipus de canvis en les seves determinacions, sempre que no comportin la seva revisió.

Qui ho pot sol·licitar?

Indiferent

Documentació a aportar

 • Sol·licitud
 • 3 exemplars del projecte tècnic (amb els requisits de l'art. 81 i ss. i 178 del Reglament general de la Llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl, per a l'illa de Mallorca) en suport paper i amb format reduïble a la grandària de DINA4.
 • 1 exemplar en suport CD, amb els arxius corresponents tant en format CAD (DWG o DGN) com en format PDF i amb signatura i diligència digital. Amb la Normativa a publicar en versió catalana i castellana

Qualsevol projecte que estigui basat en cartografia haurà de complir amb les següents normes:

  • S'emprarà el Sistema de Referència geodèsic oficial a Espanya. Aquest sistema és el ETRS89 (European Terrestrial Reference System 1989). Té associat l'el·lipsoide GRS80 i està materialitzat en el marc que defineix la Xarxa Geodèsica Nacional per Tècniques Espacials, REGENTI.
  • Es prendrà com a referència d'altituds les referències mareogràfiques locals, els orígens de les quals estan definits per la Direcció general de l' Institut Geogràfic Nacional.
  • S'adoptarà, en la cartografia i escales mes usuals, el sistema de referència ETRS-Transversa de Mercator
 • Avaluació Ambiental ordinaria o simplificada, segons la Llei 21/2013, d'Avaluació ambiental
 • Documentació registral de la propietat dels terrenys, si escau
 • Acreditació de la representació, si escau
 • Relació de propietaris afectats a l'àmbit d'actuació

On sol·licitar-lo?

Qualsevol OAC (Registre) i les altres establertes a l'art. 16.4 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Normativa

 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
 • Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Sòl i Rehabilitació Urbana
 • Llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sol
 • Reglament General de la Llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl, per a l'illa de Mallorca
 • Llei 14 /2000, de 21 de desembre, d'ordenació territorial (BOIB núm. 157, ext., de 27 de desembre del 2000)
 • Pla territorial de Mallorca (BOIB núm. 188, ext., de 31/12/2004), 1a modificació (BOIB núm. 90, de 15/06/2010) i 2a modificació (BOIB núm. 18, ext., de 04/02/2011)
 • Llei 21/2013, de 9 de desembre d'avaluació ambiental
 • Pla general d'ordenació urbana - PGOU 1998  (BOIB núm. 15, de 02/02/1999) i modificació de Normes urbanístiques -Text Refòs 2006 (BOIB núm. 170, de 30/11/2006)
 • d'altra normativa complementària

Qui tramita la sol·licitud?

Tramitació: Servei Jurídicoadministratiu de Planejament
Av. de Gabriel Alomar, 18, 5è
07006 Palma de Mallorca
Tel. 971 22 59 00 - 630 308 226 (centraleta), extensió 8506, 8512 i 8517
Atenció a la ciutadania: d'11 a 14 h (amb cita prèvia)

Resolució: Acord del Ple de l'Ajuntament. Es sotmet a informació pública

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada

Òrgan resolutori

Tramitació: Servei Jurídicoadministratiu de Planejament
Av. de Gabriel Alomar, 18, 5è
07006 Palma de Mallorca
Tel. 971 22 59 00 - 630 308 226 (centraleta), extensió 8506, 8512 i 8517
Atenció a la ciutadania: d'11 a 14 h (amb cita prèvia)

Resolució: Acord del Ple de l'Ajuntament. Es sotmet a informació pública

Efectes de silenci

Desestimatori

Fi via

La resolució posa fi a la via administrativa

Data darrera modificació: 5 de març de 2024