Publicador de continguts

Planejament.06 - Modificació del PGOU a iniciativa privada

Descripció

Alteració del Pla general introduint qualsevol tipus de canvis en les seves determinacions, sempre que no suposin la seva revisió i en els termes que determinen els articles 59 i el 60, si s’escau, de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears (LUIB).

Qui ho pot sol·licitar?

Indiferent (dret de petició) En el cas de propostes de modificació del Pla general presentades per persones particulars només se'n pot iniciar la tramitació si l’Ajuntament assumeix la iniciativa de la proposta. Si en el termini de dos mesos des que es presenta la proposta l'Ajuntament no notifica la resolució que s'ha adoptat s'entén que no assumeix la iniciativa (article 95.2 del Reglament general de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears, per a l'illa de Mallorca).

Documentació a aportar

 • Sol·licitud.
 • Acreditació de la representació, si escau.
 • Projecte de modificació amb els requisits establerts pels articles 38 i 39 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears, tenint en compte l’article 59 i 60 d’aquest mateix text legal i els 35 i següents del Reglament general de la dita Llei 12/2017 per a l'illa de Mallorca.
 • Documentació registral de la propietat dels terrenys, si escau.
 • Relació de propietaris afectats a l'àmbit d'actuació (si amb la modificació s’incrementa l’aprofitament s’han d’identificar les persones propietàries o titulars d’altres drets reals sobre les finques afectades durant els cinc anys anteriors a l’inici de la modificació).

Requisits que ha de complir la documentació gràfica que es presenti: 

 • Ha de ser tant en format CAD (DWG o DGN) com en format PDF, amb firma i diligència digitals. Els arxius CAD es poden adjuntar en suport CD o enviant una correu a planejament@palma.cat referint la sol·licitud a la qual pertany l’arxiu.
 • Ha de ser georeferenciada.
 • S’ha d’emprar el sistema de referència geodèsic oficial a Espanya. Aquest sistema és l’ETRS89 (European Terrestrial Reference System 1989). Té associat l’el·lipsoide GRS80 i està materialitzat en el marc que defineix la Xarxa Geodèsica Nacional per Tècniques Espacials, REGENTE.
 • S’han de prendre com a referència d’altituds les referències mareogràfiques locals, els orígens de les quals estan definits per la Direcció General de l’Institut Geogràfic Nacional.
 • S’ha d’adoptar, en la cartografia i les escales més usuals, el sistema de referència ETRS-Transversa de Mercator.

On sol·licitar-lo?

Es pot tramitar per via telemàtica o presencial davant qualsevol oficina d’atenció ciutadana de l’Ajuntament de Palma (OAC) o mitjançant els altres sistemes establerts per l’art. 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


Atès l’art. 14.2 de la Llei 39/2015, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per a dur a terme qualsevol tràmit d’un procediment administratiu almenys els següents:

 • Les persones jurídiques.
 • Les entitats sense personalitat jurídica.
 • Els qui exerceixen una activitat professional per a la qual es requereix col·legiació, per als tràmits i les actuacions que realitzen amb les administracions públiques en exercici d’aquesta activitat professional. En tot cas, s’entenen inclosos en aquest col·lectiu els notaris i els registradors de la propietat i mercantils.
 • Els qui representen un interessat que està obligat a relacionar-se electrònicament amb l’Administració. 

Normativa

 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Text refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana, aprovat mitjançant el Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre .
 • Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’Urbanisme de les Illes Balears (LUIB) (articles 35 i seg., i 59 i 60) .
 • Reglament general de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears per a l’illa de Mallorca (RLUIB).
 • Llei 14/2000, de 21 de desembre, d'ordenació territorial (BOIB núm. 157, ext., de 27 de desembre).
 • Pla territorial de Mallorca (BOIB núm. 188, ext., de 31 de desembre de 2004), amb les seves modificacions, i la resta de planejaments directors sectorials.
 • Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental.
 • Text refós de la Llei d’avaluació ambiental de les Illes Balears, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 1/2020, de 28 d’agost.
 • Pla general de Palma, aprovat definitivament el 28 d’abril de 2023 (BOIB núm. 71, de 30 de maig).
 • Altra normativa d’aplicació.

Qui tramita la sol·licitud?

Servei Juridicoadministratiu de Planejament
Av. de Gabriel Alomar, 18, 5è
07006 Palma
Tel. 971 22 59 00 - 630 308 226 (centraleta), extensions 8506, 8512 i 8517
planejament@palma.cat

Informació telefònica: de dilluns a divendres de les 9 a les 14 h. 
Cita amb els tècnics: s’ha de concertar per telèfon. 

Òrgan resolutori

Servei Juridicoadministratiu de Planejament
Av. de Gabriel Alomar, 18, 5è
07006 Palma
Tel. 971 22 59 00 - 630 308 226 (centraleta), extensions 8506, 8512 i 8517
planejament@palma.cat

Informació telefònica: de dilluns a divendres de les 9 a les 14 h. 
Cita amb els tècnics: s’ha de concertar per telèfon. 

Més informació

Òrgan resolutori:  Ple de l'Ajuntament (mitjançant acord).
Efectes de silenci:  Negatiu (desestimatori, d’acord amb l’art. 95.2 de l’RLUIB).
Règim de recursos: Contra l’acord d’aprovació inicial es poden presentar al·legacions però no recursos perquè és un acte de tràmit.
Contra l’acord d’aprovació definitiva es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears.

Data darrera modificació: 15 d’abril de 2024