Publicador de continguts

Activitats.10 - Placa distintiva de determinats establiments públics (segons OREHO)

Qui ho pot sol·licitar?

Indiferent: persones físiques, persones jurídiques...

Documentació a aportar

  • Sol·licitud
  • Còpia de la llicència d'obertura i funcionament de l'activitat
  • Certificat de renovació de la llicència d'amenització complementària, si escau
  • Certificat d'adequació a la disposició transitòria 2a de l'Ordenança reguladora d'horaris i condicions dels establiments d'entreteniment i restauració de concurrència pública, si escau

On sol·licitar-lo?

Al Registre General de les oficines d'atenció a la ciutadania (OAC) o a qualsevol dels òrgans de les administracions públiques que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015

Termini de tramitació

1

Normativa

  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d'octubre)
  • Ordenança reguladora d'horaris i condicions dels establiments d'entreteniment i restauració de concurrència pública, aprovada per acord plenari el 9 d'abril de 2003 (BOIB núm. 73, de 22 de maig)

Qui tramita la sol·licitud?

Departament d'Activitats i Seguretat dels Establiments
Av. de Gabriel Alomar, 18 (3a planta)
07006 Palma
Telèfon: 971 22 59 00 (centraleta)

Forma d'iniciació

Petició persona interessada o ofici indistintament

Requisits

Titular de l'activitat

Òrgan resolutori

Departament d'Activitats i Seguretat dels Establiments
Av. de Gabriel Alomar, 18 (3a planta)
07006 Palma
Telèfon: 971 22 59 00 (centraleta)

Observacions

  • La placa distintiva permet identificar la categoria de l'establiment i el seu horari d'obertura i tancament.
  • Si una vegada passat el termini legalment establert no s'ha dictat resolució s'han de complir tots els requisits exigits per la legislació perquè es doni el silenci administratiu positiu.
  • Si manca algun dels requisits exigits es poden obtenir plaques amb horaris restringits.

Efectes de silenci

Estimatori

Fi via

La resolució posa fi a la via administrativa

Més informació

Per a quin tipus d'establiments s'ha de sol·licitar aquesta placa distintiva? Per a bars amb música, cafè teatres, cafè concerts, sales de festes, discoteques i sales de ball.
També es requereix per a obtenir una ampliació d'horari a establiments públics sense música (bars, restaurants i cafeteries).

Data darrera modificació: 5 de març de 2024