Publicador de continguts

Participació Ciutadana.05 - Renovació al Registre municipal d'entitats ciutadanes

Descripció

Renovació al Registre nunicipal d'entitats ciutadanes

Qui ho pot sol·licitar?

Associació

Documentació a aportar

 • Sol·licitud específica
 • Annexo específics

On sol·licitar-lo?

Termini de tramitació

3 mesos

Normativa

 • Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació
 • Reglament orgànic de participació ciutadana, aprovat pel Ple de 25 de novembre de 2004 (BOIB núm. 187, ext., de 31 de desembre)
 • Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques

Qui tramita la sol·licitud?

Participació Ciutadana
Pl. de Santa Eulàlia, 9 (3a planta)

Tel.  971 22 59 02

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada

Requisits

Ser una associació i entitat inscrita al Registre municipal d'entitats ciutadanes durant l'any anterior.

Òrgan resolutori

Participació Ciutadana
Pl. de Santa Eulàlia, 9 (3a planta)

Tel.  971 22 59 02

Observacions

 • Si l'entitat inscrita al Registre municipal d'entitats ciutadanes modifica les seves dades (adreça, telèfon, membres de la junta...) ho ha de comunicar per escrit a l'Ajuntament.
 • Renovar la inscripció al Registre municipal d'entitats ciutadanes resulta important a l'hora de no perdre l'antiguitat (per a demanar la declaració d'utilitat publicomunicipal).

Efectes de silenci

Estimatori

Fi via

La resolució no posa fi a la via administrativa

Més informació

 • Cada quant de temps cal renovar la inscripció al Registre municipal d'entitats Ccutadanes? És necessari renovar-la cada any, dins el termini establert (entre l'1 de gener i el 28 de febrer).
 • Es pot presentar la documentació abans del termini? No.
 • Presentar la sol·licitud i els documents a través de la Seu Electrònica del Ajuntament de Palma o el Registre Electrònic General, i amb el certificat electrònic de l'associació, atès que el 2 d'abril de 2021 va entrar en vigor l'obligatorietat per a totes les persones jurídiques de relacionar-se amb l'Administració per mitjans electrònics (art. 14 de la Llei 39/2015, de l'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques).

Data darrera modificació: 31 de març de 2024