Publicador de continguts

Participació Ciutadana.01 - Sol·licitud d'ús d'espais als Casals de Barri

Descripció

Cessions d'ús d'espais als casals de barri

Qui ho pot sol·licitar?

Entitats ciutadanes inscrites al Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes (RMEC) de Palma.

Documentació a aportar

 • Sol·licitud, que ha d'incloure: 
  • dades de qui sol·licita la cessió (nom, CIF, adreça, núm. de l'RMEC)
  • dades de la persona responsable (nom, DNI/NIE/passaport, adreça i telèfon)
  • el casal de barri sol·licitat i les preferències d'altres casals alternatius en cas de no estar disponible el primer
  • el tipus d'activitat i una breu descripció
  • els horaris de l'activitat i la seva durada
  • el nombre previst d'assistents
  • infraestructura que es necessita, si s'escau
  • l'acceptació de les condicions establertes al Reglament de funcionament de casals de barri de l'Ajuntament de Palma
  • altres informacions que es considerin oportunes
  • el programa o el projecte descriptiu per al qual se sol·licita l'espai, quan es tracti d'una activitat de llarga durada, (en document adjunt a la sol·licitud)
 • La sol·licitud implica l'acceptació de les condicions establertes al Reglament de funcionament dels casals de barri de l'Ajuntament de Palma.

On sol·licitar-lo?

Termini de tramitació

1

Normativa

 • Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local (art. 122 i 123)
 • Reglament de funcionament dels casals de barri de l'Ajuntament de Palma (articles 15 al 19)
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques

Qui tramita la sol·licitud?

Participació Ciutadana
Plaça Santa Eulàlia, 9, 4t
07001 Palma (Illes Balears)
Tel. 971 22 59 00

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada

Òrgan resolutori

Participació Ciutadana
Plaça Santa Eulàlia, 9, 4t
07001 Palma (Illes Balears)
Tel. 971 22 59 00

Observacions

La sol·licitud s'ha de presentar al Registre General amb una antelació mínima de 15 dies a la realització de l'activitat.

Efectes de silenci

Desestimatori

Fi via

La resolució posa fi a la via administrativa

Data darrera modificació: 31 de març de 2024