Publicador de continguts

Mobilitat.201 - Obtenció distintiu de resident ORA

Qui ho pot sol·licitar?

A petició de l'interessat.

Documentació a aportar

Documentació exigida:

 A l'inici:

 • sol·licitud resident ORA i/o ACIRE
 • DNI, passaport i NIE o permís de residència del sol·licitant 
 • permís de conduir
 • permís de circulació
 • fitxa tècnica del vehicle

En altres fases del procediment:

 -RENOVACIÓ: 

El distintiu de resident ORA és per un any natural i es renova en els darrers mesos de l'any.

En cas de rebre l’avís per al pagament de la taxa, es pot renovar mitjançant internet al web de l’Ajuntament (https://pagaments.palma.cat), als caixers automàtics dotats de lector de codi de barres de CAIXABANK i BBVA, a qualssevol d’aquestes entitats bancàries: BANCA MARCH, BBVA, BANCO SANTANDER, CAIXABANK,  CAIXA COLONYA o si sou client d’algun d’aquests bancs podreu fer el pagament a través de les seus electròniques i se li envia el distintiu ORA al seu domicili després de 30 dies hàbils des que heu pagat la taxa.
En cas contrari, s' ha de renovar al Negociat d' ORA-ACIRE, sol·licitant obligatòriament cita prèvia (www.palma.cat, www.mobipalma.mobi o 971 225 571). El pagament se realitzarà amb tarjeta financera o amb document de pagament bancari de l’Ajuntament de Palma (NO efectiu).

 -CANVI DE VEHICLE:

S'ha de tornar el distintiu ORA del vehicle antic i presentar el permís de circulació i la fitxa tècnica del nou.

 -CANVI DE DOMICILI:

 Atès que el domicili del vehicle ha de coincidir amb el del seu titular, la seva actualització es podràn realitzar:

 Sol·licitant-ho quan es realitza el canvi de domicili en el padró municipal.

 Sol·licitant-ho a la prefectura de trànsit (DGT).

En tot cas s'ha de tornar el distintiu ORA de l'antic domicili i si el nou pertany a zona d'ORA (ha d'estar empadronat) se li expedirà un nou distintiu.

 -BAIXA:

 S'ha de tornar el distintiu abans d'un mes des que es produeixi la incidència.

Termini de tramitació

Si es tramita al Negociat d' ORA-ACIRE, es compleixen tots els requisits establerts per obtenir-lo i s'abona l' import de la taxa, s'entrega en el mateix moment que es sol·licita. (El pagament se realitzarà amb tarjeta financera o amb document de pagament bancari de l'ajuntament de Palma (NO efectiu)

On sol·licitar-lo?

 • Presencial
  • Negociat ORA-ACIRE - Av. de Sant Ferran (cant. amb c. de Son Dameto)
   Edifici de la Policia Local, a l'entrada, dins l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania
   Horari: de dilluns a divendres, de 08:30 a 13:30 h.
 • Correu electrònic
 • Cita prèvia

Preu i forma de pagament

Taxa per a l'estacionament de vehicles de tracció mecànica a les vies públiques municipals. Taxa vigent, 24€ anuals, i serà objecte de prorrateig per trimestres naturals en els casos d'expedició del distintius. En cas d'alta, el pagament se realitzarà amb tarjeta financera o amb document de pagament bancari de l'Ajuntament de Palma (NO efectiu).

Normativa

- Ordenança municipal de circulació, art. 58 a 68 (BOIB núm. 80, de 5 de juliol de 2001). Modificació dels articles del 56 al 68 (BOIB núm. 30, de 9 de març de 2023).

- Ordenança fiscal

Qui tramita la sol·licitud?

Negociat d'ORA-ACIRE

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada

Requisits

 • Ser persona física, titular d'un vehicle, empadronada a zona ORA (sectors 1-1, 1-2, 1-3, 2-1, 2-2, 2-3, 2-4 o 3-2) i que el domicili d'empadronament sigui la seva residència de fet.
 • No tenir pendent obligacions tributàries que es  trobin en procés d’execució amb l’Ajuntament de Palma (ATIB). No pot ser persona jurídica. 

Òrgan resolutori

Negociat d'ORA-ACIRE

Observacions

L'empadronament fictici per a l'obtenció del distintiu de resident d'ORA constitueix una infracció específica de la normativa de l'ORA regulada per l'article 68 de l'ordenança municipal de circulació i per tant pot implicar l'inci d'expedient per a la retirada del distintiu, sense perjudici de la incoació del corresponent expedient sancionador.

Més informació

Quins tipus de vehicles no poden tenir targeta ORA?

 • Vehicles de deu places o més (turismes, furgonetes o vehicles mixtos), camions, autobusos, autobusos articulats, remolcs, semiremolcs, tractocamions, caravanes i tractors, independentment del nombre de places.

Quantes targetes ORA es poden atorgar?

 • Només s'atorga una targeta per propietari/ària de vehicles, llevat que amb ell convisqui el/la cònjuge o parents de primer grau, empadronats al mateix domicili i titular d'un permís de conduir.

I si el domicili que figura als meus documents no és l'actual?

 • La normativa ORA preveu que si el domicili del vehicle, respecte al permís de circulació expedit per la Prefectura Provincial de Trànsit, figura en un domicili diferent respecte al de l'empadronament, s'atorgarà  un distintiu provisional per a canviar-lo davant la Prefectura Provincial de Trànsit pel domicili actual. No és obligatori canviar el domicili del DNI ni el del permís de conduir.

Data darrera modificació: 6 de març de 2024