Publicador de continguts

Obres.08 - Llicència de primera ocupació

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol persona física o jurídica que sigui promotora de l’actuació.

Documentació a aportar

Per a la sol·licitud del certificat de finalització d'obres que requereixen projecte tècnic:

 • Imprès de sol·licitud. 
 • Certificat de final d’obres i habitabilitat, original, expedit per la direcció facultativa, degudament visat (art. 2.b del Reial decret 1000/2010, de 5 d’agost, sobre visat col·legial obligatori). 
 • Certificat de la Direcció Provincial d’Inspecció de Telecomunicacions de les Illes Balears que acrediti que s’ha presentat en aquest organisme el butlletí d’instal·lació expedit per l’empresa instal·ladora i/o, si s’escau, certificat del director de l’obra que la instal·lació s’ajusta al projecte tècnic (si s’escau). 
 • Instruccions d’ús i manteniment de l’edifici (art. 2.1 i 10.2 del Decret 35/2001, de 9 de març, pel qual s’estableixen mesures reguladores de l’ús i el manteniment dels edificis) (si s’escau). 
 • Fotografies en color de l’edifici, preferentment en format digital, o de mida 10 x 15 cm si són de paper; si l’edifici té més d’una façana, fotografia de cadascuna. 
 • Així mateix, s’ha de presentar el certificat d’eficiència energètica, en els termes establerts pels articles 33 i 35 de la Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica, en els casos en què aquest certificat sigui exigible d’acord amb la legislació bàsica estatal. 
 • Per a traslladar al Cadastre les modificacions pertinents s’han d'enviar una còpia en format PDF dels plànols del projecte finalitzat, fotografies de façana i certificat de final d’obra del tècnic a l'adreça de correu electrònic: cadastre@palma.cat

Per a la sol·licitud del certificat de finalització d'obres que no requereixen projecte tècnic:

 • Imprès de sol·licitud. 
 • Certificat del professional de fi d’obres. 
 • Fotografies en color de l’edifici, preferentment en format digital, o de mida 10 x 15 cm si són de paper; si l’edifici té més d’una façana, fotografia de cadascuna. 

On sol·licitar-lo?

Es pot tramitar via telemàtica o presencial davant qualsevol Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Palma OAC (Registre) i les altres establertes a l’art. 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

Art. 14. 2 Llei 39/2015: En tot cas, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per a la realització de qualsevol tràmit d’un procediment administratiu, almenys, els següents subjectes: 

 • Les persones jurídiques. 
 • Les entitats sense personalitat jurídica. 
 • Els que exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi col·legiació obligatòria, per als tràmits i les actuacions que realitzen amb les administracions públiques en exercici d’aquesta activitat professional. En tot cas, dins d’aquest col·lectiu s’entendran inclosos els notaris i els registradors de la propietat i mercantils. 
 • Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l’Administració.  

Termini de tramitació

1 mes

Requisits

La llicència d’ocupació o de primera utilització, amb la finalitat que determina l’article 158.1 de la LUIB, l’ha de sol·licitar la persona interessada una vegada acabades les obres, respecte a les edificacions o a les instal·lacions de nova construcció, o bé que hagin estat objecte d’actuacions de:  

a) Reforma o rehabilitació integral.  

b) Reforma o rehabilitació parcial que afecti la distribució en un percentatge de superfície útil igual o superior al 60%.  

c) Ampliació, consolidació, restauració o canvi d’ús. 

Observacions

Qui tramita la sol·licitud?
Departament d'Obres i Qualitat de l'Edificació
Av. de Gabriel Alomar, 18 baixos, 07006 Palma
Telèfon: 971 22 59 00 - ext. 8549
obres@palma.cat 

Atenció telefònica administrativa, de dilluns a divendres de 9 a 14 h 
Atenció telefònica amb els tècnics, dilluns de 12 a 14 h 
amb els tècnics a través del web municipal 
 

Òrgan resolutori
Consell de Gerència d'Urbanisme

Forma d’iniciació: A petició de la persona interessada o el seu representant, degudament acreditat.

El procediment per a la concessió de llicències urbanístiques de primera ocupació o primera utilització té caràcter preferent i s’ha de resoldre en el termini que fixa l’article 158.1 de la LUIB; ha de complir els tràmits i els requisits que estableixen la LUIB i el seu Reglament.  

Més informació

Si la verificació per part de l’Administració dona com a resultat que el formulari és incomplet o no està acompanyat dels documents als quals es fa referència a la sol·licitud, conformement a l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, es formularà requeriment perquè en el termini de 10 dies s’esmenin les deficiències detectades o es presentin els documents assenyalats, amb indicació que no s’iniciarà la tramitació de la llicència de 1a ocupació i/o utilització. Transcorregut el termini atorgat sense que es compleixi el requeriment, s’arxivarà la sol·licitud. 

No és exigible la llicència d’ocupació o de primera utilització:  

a) Quan les obres, les edificacions o les instal·lacions realitzades o la modificació de l’ús s’hagi duit a terme d’acord amb la legislació sobre règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears.  

b) Respecte d’activitats subjectes a autorització ambiental integrada, quan l’Administració n’hagi informat favorablement en el tràmit de comprovació prèvia del compliment de les condicions fixades a l’autorització que requereixen l’inici i l’exercici de l’activitat.  

En aquests casos, l’Administració ha d’emetre un certificat que no és necessària la llicència urbanística d’ocupació o primera utilització, el qual té la mateixa eficàcia a l’efecte de la contractació definitiva de serveis, sense perjudici de l’exigència de cèdula, que s’ha d’obtenir igualment i que s’ha de presentar davant l’empresa subministradora amb l’esmentat certificat de no-necessitat de llicència de primera ocupació. 
 

Data darrera modificació: 29 d’abril de 2024